[Python] BàiTập 4 : Nhập số ‘n’, xuất ra ‘n’ số là số nguyên tố

Bài Tập Code Python Cơ Bản 4

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài Nhập số ‘n’, xuất ra ‘n’ số là số nguyên tố.

Bài giải:

#!/usr/bin/python
# Nhap n, xuat so luong 'n' so nguyen to ton tai

# Kiem tra so dau vao
def KiemTraDauVao():
   while True:
   number = int(raw_input("Nhap so : "))
   if number < 0 :
     print '- So nhap vao phai lon hon 0 va la nguyen duong'
     print '--- Vui long nhap lai so.'
     continue
   else:
     break
   return number

# Function kiem tra so nguyen to
def KiemTraNguyenTo(number):
   dem_soluong = 0
   soluong_nguyento = number
   print "- Cac so nguyen to: "
 
   if soluong_nguyento == 1:
     print '2'
   else :
     so_kiemtra = 2
     so_dem = 2
     dem_soluong = 0
     while True:
       if dem_soluong == soluong_nguyento:
         break
 
       so_dem = 2
       while True:
         so_chiahet = so_kiemtra % so_dem
         if so_dem == so_kiemtra:
            print so_kiemtra,
            so_kiemtra += 1
            dem_soluong += 1
            break
 
         if so_chiahet == 0:
            so_kiemtra += 1
            continue
         else:
            so_dem += 1
            continue


# Function main
if __name__ == '__main__':
   KiemTraNguyenTo(KiemTraDauVao())
Previous article[Python] BàiTập 3 : Nhập số integer, kiểm tra số đó có phải số nguyên tố
Next article[Python] BàiTập 5 : Nhập mật khẩu, xem có hợp lệ không ?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !