[Python] BàiTập 3 : Nhập số integer, kiểm tra số đó có phải số nguyên tố

Bài Tập Code Python Cơ Bản 3

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài Nhập số input integer. Kiểm tra xem đó có phải số nguyên tố hay không ?

Bài giải:

#!/usr/bin/python
# Kiem tra 1 so co phai so nguyen to hay khong

# Kiem tra so dau vao
def KiemTraDauVao():
   while True:
   number = int(raw_input("Nhap so : "))
   if number == 2 :
     print '- So',number,'la so nguyen to!'
     break
   elif number == 1 :
     break
   elif number < 0 :
     print '- So nhap vao phai lon hon 1 va la nguyen duong'
     print '--- Vui long nhap lai so.'
     continue
   else:
     break
   return number

# Function kiem tra so nguyen to
def KiemTraNguyenTo(number):
   count = 2
   while True:
   if number == 1:
     print 'So', number, 'khong phai so nguyen to !'
     break

   number_check = number % count
   if count == number:
     print 'So', number, 'la so nguyen to !'
     break

   if number_check == 0:
     print 'So', number, 'khong phai so nguyen to !'
     break
   else:
     count = count + 1
     continue

# Function main
if __name__ == '__main__':
   KiemTraNguyenTo(KiemTraDauVao())
Previous article[Tool] Sử dụng WPScan để pentest site mã nguồn WordPress
Next article[Python] BàiTập 4 : Nhập số ‘n’, xuất ra ‘n’ số là số nguyên tố
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !