Hướng dẫn cài đặt Consul Agent ở Client Mode

339

Hướng dẫn cài đặt Consul Agent ở Client ModeCuongquach.com | Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu cách thức xây dựng một hệ thống Cluster Consul phục vụ cho hoạt động Service Discovery. Xong bước xây dựng ở Consul Server, thì chúng ta phải dịch chuyển xuống phía Consul Client (tức là ở các máy chủ dịch vụ client) để cài đặt Consul Agent và cấu hình vào chung cụm Cluster Consul dưới quyền client.cai-dat-consul-agent-client-mode

Consul Cluster Server và Consul Client

Chúng ta sẽ review nhanh phát lại mô hình cơ bản với Consul sẽ gồm 2 thành phần :

 • Cụm Consul Cluster Server : tức Consul Agent được chạy ở mode server.
 • Consul Agent Client : tức Consul Agent được chạy ở mode client dưới các máy chủ dịch vụ cần tham gia vào hoạt động Service Discovery.

Cài đặt Consul Agent ở Client Mode

Giả sử máy chủ client của mình có hostname dành cho dịch vụ NTP chẳng hạn nhé.

Bạn cần cài một số gói tiên quyết để giải nén chương trình binary Consul.

+ CentOS/RHEL

+ Ubuntu/Debian

Giờ bạn truy cập trang tải phần mềm ‘consul‘ để lấy link download : https://www.consul.io/downloads.html

Bung nóc giải nén và di chuyển binary đến thư mục $PATH môi trường nào.

Kiểm tra xem consul binary hoạt động chưa nhé.

Khởi tạo thư mục cho dịch vụ ‘consul‘ ở mode client.

Tạo user/group chạy dịch vụ consul client.

Tạo file cấu hình ‘consul’ với thông tin cần lưu ý sẽ được đề cập ở phần dưới.

Cấu hình lưu ý:

 • server : chúng ta sử dụng consul ở mode client, không sử dụng mode server.
 • datacenter : khai báo thông tin datacenter khớp với data center trên Cluster Consul Server.
 • data_dir : thư mục chứa data hoạt động của dịch vụ Consul Client.
 • domain : hỗ trợ phân giải tên miền ở ngay cả localhost Consul Agent Client. Tên miền này nên khớp với tên miền đã cấu hình ở Consul Cluster trước đó khi triển khai. Nếu không muốn hỗ trợ DNS Consul ở Client thì bỏ phần config này cũng được.
 • encrypt : chuỗi key dùng để mã hoá trao đổi thông tin giữa Consul Client và Consul Server. Chuỗi key này lấy ở phần cấu hình Consul Cluster.
 • log_level : mức độ log.
 • enable_syslog : kích hoạt ghi log ở chế độ syslog.
 • leave_on_terminate : nếu kích hoạt thì khi agent nhận được tín hiệu TERM, sẽ gửi thông điệp ‘Leave’ rời khỏi cụm cluster.
 • start_join : danh sách các máy chủ Consul Server mà Consul Client cần kết nối.

Tạo file khởi chạy dịch vụ consul client.

Cho load lại dịch vụ system daemon.

Khởi động dịch vụ consul client mode nào.

Bạn cần mở port rule firewall giữa Consul Server ClusterConsul Agent Client, danh sách port gồm :
– TCP 8300, 8301, 8302, 8400, 8500, 8600
– UDP 8301, 8302, 8600

Kiểm tra xem Consul Client của chúng ta đã thêm vào được Cluster Consul chưa nhé.

Bạn kiểm tra sẽ thấy máy chủ node ‘node-ntp-01‘ sẽ ở trạng thái client chung với cụm Consul Cluster config DataCenter mà bạn cấu hình.

Vậy là bạn đã biết cách cấu hình Consul AgentClient Mode phía dưới các máy chủ dịch vụ client sẽ tham gia vào hoạt động Service Discovery thông qua dịch vụ Consul rồi đấy. Ở bài viết kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo đăng ký dịch vụ cần giám sát với Consul.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here