Hướng dẫn sử dụng lệnh NETSTAT trên Windows quản lý mạng

Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng lệnh NETSTAT (Network Statistic) trên Windows cũng như các option lệnh thông dụng của chương trình.

Vậy lệnh NETSTAT là gì?

Đơn giản đó là một chương trình được thiết kế để hiển thị các thông tin cần thiết nhằm xử lý các lỗi liên quan đến mạng. Đây là một chương trình đa nền tảng, tức trên Linux cũng có, OSX cũng có và Windows tất nhiên là có rồi. Vậy hãy cùng “cuongquach.com” tìm hiểu cách sử dụng chương trình lệnh NETSTAT nào.

Một số tính năng nổi bật của lệnh NETSTAT như sau:
– Hiển thị các kết nối chiều vào và chiều ra.
– Hiển thị bảng định tuyến route.
– Hiển thị thống kê thông tin giao thức mạng.

Cấu trúc lệnh “netstat” trên Windows

netstat [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-v] [interval]

Ta sử dụng ‘netstat‘ trên chương trình CMD của Windows nhé. Và giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các option lệnh kèm theo lệnh “netstat” nhé.

1. Hiển thị tất cả kết nối và lắng nghe

Với option ‘-a‘, lệnh “netstat” sẽ hiển thị các thông tin về tất cả các kết nối (connection) giữa máy tính local của bạn với các máy tính remote trong hay ngoài mạng. Bên cạnh đó option này cũng sẽ liệt kê các port đang được lắng nghe như dưới dạng dịch vụ trên máy tính local.

C:\Users\cuongqc> netstat -an

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  0.0.0.0:135      0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:445      0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:3389      0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:5985      0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:47001     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49152     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49153     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49154     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49155     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49156     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49157     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  0.0.0.0:49160     0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  10.12.165.101:139   0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  10.12.165.101:3389   10.99.90.63:61986   ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:139   0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  10.12.170.250:62986  10.12.170.99:443    ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:62987  10.12.170.99:443    ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:63012  10.12.170.99:902    ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:63026  10.12.170.99:443    CLOSE_WAIT
 TCP  10.12.170.250:63124  10.12.170.99:443    ESTABLISHED
 TCP  10.12.171.252:139   0.0.0.0:0       LISTENING
 TCP  127.0.0.1:62998    127.0.0.1:62999    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:62999    127.0.0.1:62998    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63013    127.0.0.1:63014    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63014    127.0.0.1:63013    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63473    127.0.0.1:63474    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63474    127.0.0.1:63473    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63475    127.0.0.1:63476    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63476    127.0.0.1:63475    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63482    0.0.0.0:0       LISTENING

lệnh netstat -a

Giải thích tham số

 • Proto: Cho biết kế nối là TCP hay UDP
 • Local address: Địa chỉ IP của máy tính địa phương và số cổng được sử dụng. Tên của máy tính địa phương tương ứng với địa chỉ IP và tên của cảng được hiển thị trừ khi tham số -n được quy định cụ thể. Nếu cổng chưa được thành lập, số cổng phải được thể hiện như là một dấu sao (*).
 • Foreign address: Địa chỉ IP và số cổng của máy tính từ xa mà ổ cắm được kết nối. Các tên tương ứng với địa chỉ IP và cổng được hiển thị trừ khi tham số -n được quy định cụ thể. Nếu cổng chưa được thành lập, số cổng phải được thể hiện như là một dấu sao (*)
 • State: Cho biết trang thái cổng: Cho biết trạng thái của một kết nối TCP. Các trạng thái có thể là như sau:
  • CLOSE_WAIT
  • CLOSED
  • ESTABLISHED
  • FIN_WAIT_1
  • FIN_WAIT_2
  • LAST_ACK
  • LISTEN
  • SYN_RECEIVED
  • SYN_SEND
  • TIMED_WAIT

2. Hiển thị tiến trình thực thi kết nối

Bạn có thể biết được tên tiến trình nào đang thực thi mở kết nối từ máy tính Windows ra ngoài hoặc từ ngoài kết nối vào chương trình đang lắng nghe.

C:\Users\cuongqc> netstat -b

lệnh netstat -b

3. Hiển thị thống kê card mạng Ethernet

Sử dụng option “-e” sẽ giúp bạn tra cứu các thống kê cơ bản liên quan đến NIC card mạng Ethernet của máy tính hay server Windows.

C:\Users\cuongqc> netstat -e
Interface Statistics

              Received      Sent

Bytes          3923193320   1924875892
Unicast packets      330085828    210927948
Non-unicast packets    17465272    15841088
Discards             0        0
Errors              0        0
Unknown protocols         0

lệnh netstat -e

4. Hiển thị thông tin bảng định tuyến

Nếu bạn cần tìm hiểu xem đường đi của gói tin sẽ đi hướng nào trên máy tính Windows, thì bạn có thể sử dụng option “-r” nhằm liệt kê thông tin bảng định tuyến đang có trên hệ thống Windows.

C:\Users\cuongqc> netstat -r
===========================================================================
Interface List
 16...00 50 56 80 85 13 ......vmxnet3 Ethernet Adapter #3
 14...00 50 56 b7 96 fb ......vmxnet3 Ethernet Adapter #2
 12...00 50 56 b7 1d fd ......vmxnet3 Ethernet Adapter
 1...........................Software Loopback Interface 1
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination    Netmask     Gateway    Interface Metric
     0.0.0.0     0.0.0.0   10.12.165.1  10.12.165.101  261
   10.12.165.0  255.255.255.0     On-link   10.12.165.101  261
  10.12.165.101 255.255.255.255     On-link   10.12.165.101  261
  10.12.165.255 255.255.255.255     On-link   10.12.165.101  261
   10.12.170.0  255.255.255.0     On-link   10.12.170.250  261
  10.12.170.250 255.255.255.255     On-link   10.12.170.250  261
  10.12.170.255 255.255.255.255     On-link   10.12.170.250  261
   10.12.171.0  255.255.255.0     On-link   10.12.171.252  261
  10.12.171.252 255.255.255.255     On-link   10.12.171.252  261
  10.12.171.255 255.255.255.255     On-link   10.12.171.252  261
    127.0.0.0    255.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    127.0.0.1 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 127.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link   10.12.165.101  261
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link   10.12.170.250  261
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link   10.12.171.252  261
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link   10.12.165.101  261
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link   10.12.170.250  261
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link   10.12.171.252  261
===========================================================================

5. Hiển thị đầy đủ tên Domain (FQDN)

Trong một số tình huống bạn mong muốn hiển thị thông tin tên miền thay cho địa chỉ IP của remote host. Tất nhiên là máy chủ phải phân giải được tên miền FQDN (Fully Qualified Domain Name) đó, nhưng lệnh “netstat” sẽ chỉ hiển thị tên miền đại diện thôi.

C:\Users\cuongqc> netstat -f

lệnh netstat -f

6. Hiển thị địa chỉ địa chỉ IP remote host (không phân giải domain)

Việc hiển thị thông tin địa chỉ Remote Host bằng lệnh “netstat” ở trạng thái mặc định thì chương trình sẽ cố gắng phân giải địa chỉ IP ra DomainName tìm được. Việc này đôi khi không cần thiết và làm chậm quá trình kiểm tra thông tin. Nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng option “-n” để buộc “netstat” chỉ hiển thị các thông tin địa chỉ remote host dưới dạng địa chỉ IP đơn thuần.

C:\Users\cuongqc> netstat -n

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  10.12.165.101:3389   10.99.90.63:61986   ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:62986  10.12.170.99:443    ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:62987  10.12.170.99:443    ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:63012  10.12.170.99:902    ESTABLISHED
 TCP  10.12.170.250:63026  10.12.170.99:443    CLOSE_WAIT
 TCP  10.12.170.250:63124  10.12.170.99:443    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:62998    127.0.0.1:62999    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:62999    127.0.0.1:62998    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63013    127.0.0.1:63014    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63014    127.0.0.1:63013    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63473    127.0.0.1:63474    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63474    127.0.0.1:63473    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63475    127.0.0.1:63476    ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63476    127.0.0.1:63475    ESTABLISHED

lệnh netstat -n

7. Hiển thị thông tin ID tiến trình của 1 kết nối

Bạn thắc mắc là các kết nối được hiển thị trên “netstat” output là do tiến trình nào trên hệ thống đang thực hiện mở kết nối. Vậy thì với option “-o“, “netstat” sẽ show ra cho chúng ta thêm 1 cột “PID” là ID định danh cho tiến trình đang mở kết nối tương ứng.

C:\Users\cuongqc> netstat -on

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address    State      PID
 TCP  10.12.165.101:3389   10.99.90.63:61986   ESTABLISHED   1712
 TCP  10.12.170.250:62986  10.12.170.99:443    ESTABLISHED   1996
 TCP  10.12.170.250:62987  10.12.170.99:443    ESTABLISHED   1996
 TCP  10.12.170.250:63012  10.12.170.99:902    ESTABLISHED   5984
 TCP  10.12.170.250:63026  10.12.170.99:443    CLOSE_WAIT   5984
 TCP  10.12.170.250:63124  10.12.170.99:443    TIME_WAIT    0
 TCP  10.12.170.250:63125  10.12.170.99:443    ESTABLISHED   1996
 TCP  127.0.0.1:62998    127.0.0.1:62999    ESTABLISHED   5984
 TCP  127.0.0.1:62999    127.0.0.1:62998    ESTABLISHED   5984
 TCP  127.0.0.1:63013    127.0.0.1:63014    ESTABLISHED   6660
 TCP  127.0.0.1:63014    127.0.0.1:63013    ESTABLISHED   6660
 TCP  127.0.0.1:63473    127.0.0.1:63474    ESTABLISHED   4192
 TCP  127.0.0.1:63474    127.0.0.1:63473    ESTABLISHED   4192
 TCP  127.0.0.1:63475    127.0.0.1:63476    ESTABLISHED   1184
 TCP  127.0.0.1:63476    127.0.0.1:63475    ESTABLISHED   1184

lệnh netstat -on

8. Hiển thị các kết nối theo giao thức

Ta có thể dùng option “-p” để hiển thị các kết nối cho giao thức theo quy định của giao thức có thể là bất kỳ: TCP, UDP, TCP v6 hoặc UDPv6. (Tham số này được sử dụng với “-s” để hiển thị các số liệu thống kê bởi giao thức: tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmp, hoặc ipv6)

Cú pháp

netstat -p [ udp | tcp | tcpv6 | udpv6 | icmp | ip ]

lệnh netstat -p

9. Hiển thị thống kê giao thức

Option “-s” dùng để hiển thị số liệu thống kê cho mỗi giao thức. Theo mặc định, các số liệu thống kê được hiển thị cho TCP, UDP và IP, tuỳ chọn “-p” có thể được sử dụng để chỉ định một tập hợp con của mặc định. Cũng khá là cần thiết để kiểm tra thông tin như các packet bị lỗi, các packet bị từ chối,….

C:\Users\cuongqc>netstat -s

IPv4 Statistics

 Packets Received          = 83969977
 Received Header Errors       = 0
 Received Address Errors      = 39962
 Datagrams Forwarded        = 0
 Unknown Protocols Received     = 687
 Received Packets Discarded     = 3782358
 Received Packets Delivered     = 82728285
 Output Requests          = 57582078
 Routing Discards          = 0
 Discarded Output Packets      = 205
 Output Packet No Route       = 10
 Reassembly Required        = 0
 Reassembly Successful       = 0
 Reassembly Failures        = 0
 Datagrams Successfully Fragmented = 0
 Datagrams Failing Fragmentation  = 0
 Fragments Created         = 0

IPv6 Statistics

 Packets Received          = 17635
 Received Header Errors       = 0
 Received Address Errors      = 0
 Datagrams Forwarded        = 0
 Unknown Protocols Received     = 0
 Received Packets Discarded     = 497550
 Received Packets Delivered     = 17783
 Output Requests          = 1389565
 Routing Discards          = 0
 Discarded Output Packets      = 0
 Output Packet No Route       = 6
 Reassembly Required        = 0
 Reassembly Successful       = 0
 Reassembly Failures        = 0
 Datagrams Successfully Fragmented = 0
 Datagrams Failing Fragmentation  = 0
 Fragments Created         = 0

ICMPv4 Statistics

              Received  Sent
 Messages         766     61
 Errors          0      0
 Destination Unreachable  749     41
 Time Exceeded       0      0
 Parameter Problems    0      0
 Source Quenches      0      0
 Redirects         0      0
 Echo Replies       17     0
 Echos           0      20
 Timestamps        0      0
 Timestamp Replies     0      0
 Address Masks       0      0
 Address Mask Replies   0      0
 Router Solicitations   0      0
 Router Advertisements   0      0

ICMPv6 Statistics

              Received  Sent
 Messages         29     15
 Errors          0      0
 Destination Unreachable  0      0
 Packet Too Big      0      0
 Time Exceeded       0      0
 Parameter Problems    0      0
 Echos           0      0

lệnh netstat -s

10. Hiển thị thông tin theo thời gian

Bạn hoàn toàn có thể set thời gian để chương trình “netstat” chạy định kì tuần tự thời gian lặp lại. Nhấn phím Ctrl + C để ngăn chặn thống kê in ra màn hình.

C:\Users\cuongqc> netstat -an 2

11. Ví dụ kết hợp option lệnh NETSTAT

Một số ví dụ khi kết hợp lệnh NETSTAT bạn sẽ có những thống kê thông tin nhiều hơn. Vậy bạn hãy tự mình trải nghiệm các câu lệnh sau để xem kết quả nhé.

– Để hiển thị cả số liệu thống kê Ethernet và các số liệu thống kê cho tất cả các giao thức, gõ lệnh sau:

C:\Users\cuongqc> netstat -e -s

– Để hiển thị các số liệu thống kê cho các giao thức TCP và UDP, gõ lệnh sau:

C:\Users\cuongqc> netstat -s -p tcp udp

– Để hiển thị các hoạt động kết nối TCP và số liệu ID mỗi tiến trình mỗi 5 giây, gõ lệnh sau:

C:\Users\cuongqc> netstat -o 5

– Để hiển thị các hoạt động kết nối TCP và ID quá trình này bằng cách sử dụng hình thức số (không phân giải DomainName), gõ lệnh sau:

C:\Users\cuongqc> netstat -n -o

Vậy là kết thúc bài viết này bạn đã có thể sử dụng thành thạo chương trình lệnh NETSTAT trên Windows rồi. Điều này hoàn toàn có thể giúp bạn xử lý các sự cố mạng sau này ngay trên Windows/Windows Server. Thế nên hãy học cách sử dụng lệnh NETSTAT cơ bản nhé.

Previous articleMã bưu chính (Zip Postal Code) các tỉnh thành Việt Nam 2017
Next articleTài liệu 42 bài tập lập trình JAVA căn bản – Tiếng Việt
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !