[HTML] Bảng kí tự đặc biệt trong HTML

Bài viết sẽ cung cấp thông tin “Bảng kí tự đặc biệt trong HTML“. Khi bạn học lập trình HTML, bạn sẽ có cơ hội được thấy các kí tự vô cùng đặc biệt nhưng không thể thể hiện được nó như các kí tự thông thường trên bàn phím. Để có thể biểu diễn được các kí tự này trên Website dưới dạng ngôn ngữ lập trình HTML, chúng ta cần biết các loại mã đặc trưng dành cho chúng. Khi HTML nhìn thấy các loại mã này, chúng mặc định sẽ chuyển đổi các mã ở cột “HTML” sang hình dạng kí tự như cột “Symbol” như dưới đây.

Ok vậy để không làm mất thời gian quý báu của các bạn, chúng ta cùng tham khảo danh sách các kí tự đặc biệt trên HTML do site “cuongquach.com” gửi đến bạn đọc nào.

BẢNG KÍ TỰ ĐẶC BIỆT TRONG HTML

HTML Symbol Numeric Description Hex CSS (ISO) JS (Octal)
SPECIAL CHARACTERS
" " quotation mark u+0022 ISOnum \0022 \42
# # # number sign u+0023 ISOnum \0023 \43
$ $ $ dollar sign u+0024 ISOnum \0024 \44
% % % percent sign u+0025 ISOnum \0025 \45
& & & ampersand u+0026 ISOnum \0026 \46
' ' apostrophe u+0027 ISOnum \0027 \47
( ( ( left parenthesis u+0028 ISOnum \0028 \50
) ) ) right parenthesis u+0029 ISOnum \0029 \51
* * * asterisk u+002A ISOnum \002a \52
+ + + plus sign u+002B ISOnum \002b \53
, , , comma u+002C ISOnum \002c \54
− - hyphen-minus u+002D ISOnum \002d \55
. . . full stop; period u+002E ISOnum \002e \56
/ / / solidus; slash u+002F ISOnum \002f \57
: : : colon u+003A ISOnum \003a \72
; ; &#59; semicolon u+003B ISOnum \003b \73
&lt; < &#60; less-than u+003C ISOnum \003c \74
&equals; = &#61; equals u+003D ISOnum \003d \75
&gt; > &#62; greater-than sign u+003E ISOnum \003e \76
&quest; ? &#63; question mark u+003F ISOnum \003f \77
&commat; @ &#64; at sign; commercial at u+0040 ISOnum \0040 \100
&lsqb; [ &#91; left square bracket u+005B ISOnum \005b \133
&bsol; \ &#92; backslash u+005C ISOnum \005c \134
&rsqb; ] &#93; right square bracket u+005D ISOnum \005d \135
&Hat; ^ &#94; circumflex accent u+005E ISOnum \005e \136
&lowbar; _ &#95; low line u+005F ISOnum \005f \137
&grave; ` &#96; grave accent u+0060 ISOnum \0060 \u0060
&lcub; { &#123; left curly bracket u+007b ISOnum \007b \173
&verbar; | &#124; vertical bar u+007c ISOnum \007c \174
&rcub; } &#125; right curly bracket u+007d ISOnum \007d \175
~ &#125; tilde u+007e ISOnum \007e \176
LATIN
&nbsp; &#160; no-break space %A0 \00a0 \240
&iexcl; ¡ &#161; inverted exclamation mark %A1 \00a1 \241
&cent; ¢ &#162; cent sign %A2 \00a2 \242
&pound; £ &#163; pound sterling sign %A3 \00a3 \243
&curren; ¤ &#164; general currency sign %A4 \00a4 \244
&yen; ¥ &#165; yen sign %A5 \00a5 \245
&#x20B9; &#x20B9; Indian Rupee (INR) sign U+20B9 \20B9 \u20B9
&brvbar; ¦ &#166; broken (vertical) bar %A6 \00a6 \246
&sect; § &#167; section sign %A7 \00a7 \247
&uml; ¨ &#168; umlaut (dieresis) %A8 \00a8 \250
&copy; © &#169; copyright sign %A9 \00a9 \251
&ordf; ª &#170; ordinal indicator, feminine %AA \00aa \252
&laquo; « &#171; angle quotation mark, left %AB \00ab \253
&not; ¬ &#172; not sign %AC \00ac \254
&shy; &#173; soft hyphen %AD \00ad \255
&reg; ® &#174; registered sign %AE \00ae \256
&macr; ¯ &#175; macron %AF \00af \257
&deg; ° &#176; degree sign %B0 \00b0 \260
&plusmn; ± &#177; plus-or-minus sign %B1 \00b1 \261
&sup2; ² &#178; superscript two %B2 \00b2 \262
&sup3; ³ &#179; superscript three %B3 \00b3 \263
&acute; ´ &#180; acute accent %B4 \00b4 \264
&micro; µ &#181; micro sign %B5 \00b5 \265
&para; &#182; pilcrow (paragraph sign) %B6 \00b6 \266
&middot; · &#183; middle dot %B7 \00b7 \267
&cedil; ¸ &#184; cedilla %B8 \00b8 \270
&sup1; ¹ &#185; superscript one %B9 \00b9 \271
&ordm; º &#186; ordinal indicator, masculine %BA \00ba \272
&raquo; » &#187; angle quotation mark, right %BB \00bb \273
&frac14; ¼ &#188; fraction one-quarter %BC \00bc \274
&frac12; ½ &#189; fraction one-half %BD \00bd \275
&frac34; ¾ &#190; fraction three-quarters %BE \00be \276
&iquest; ¿ &#191; inverted question mark %BF \00bf \277
&Agrave; À &#192; capital A, grave accent %C0 \00c0 \300
&Aacute; Á &#193; capital A, acute accent %C1 \00c1 \301
&Acirc; Â &#194 ; capital A, circumflex accent %C2 \00c2 \302
&Atilde; Ã &#195; capital A, tilde %C3 \00c3 \303
&Auml; Ä &#196; capital A, dieresis or umlaut mark %C4 \00c4 \304
&Aring; Å &#197; capital A, ring %C5 \00c5 \305
&AElig; Æ &#198; capital AE diphthong (ligature) %C6 \00c6 \306
&Ccedil; Ç &#199; capital C, cedilla %C7 \00c7 \307
&Egrave; È &#200; capital E, grave accent %C8 \00c8 \310
&Eacute; É &#201; capital E, acute accent %C9 \00c9 \311
&Ecirc; Ê &#202; capital E, circumflex accent %CA \00ca \312
&Euml; Ë &#203; capital E, dieresis or umlaut mark %CB \00cb \313
&Igrave; Ì &#204; capital I, grave accent %CC \00cc \314
&Iacute; Í &#205; capital I, acute accent %CD \00cd \315
&Icirc; Î &#206; capital I, circumflex accent %CE \00ce \316
&Iuml; Ï &#207; capital I, dieresis or umlaut mark %CF \00cf \317
&ETH; Ð &#208; capital Eth, Icelandic %D0 \00d0 \320
&Ntilde; Ñ &#209; capital N, tilde %D1 \00d1 \321
&Ograve; Ò &#210; capital O, grave accent %D2 \00d2 \322
&Oacute; Ó &#211; capital O, acute accent %D3 \00d3 \323
&Ocirc; Ô &#212; capital O, circumflex accent %D4 \00d4 \324
&Otilde; Õ &#213; capital O, tilde %D5 \00d5 \325
&Ouml; Ö &#214; capital O, dieresis or umlaut mark %D6 \00d6 \326
&times; × &#215; multiply sign %D7 \00d7 \327
&Oslash; Ø &#216; capital O, slash %D8 \00d8 \330
&Ugrave; Ù &#217; capital U, grave accent %D9 \00d9 \331
&Uacute; Ú &#218; capital U, acute accent %DA \00da \332
&Ucirc; Û &#219; capital U, circumflex accent %DB \00db \333
&Uuml; Ü &#220; capital U, dieresis or umlaut mark %DC \00dc \334
&Yacute; Ý &#221; capital Y, acute accent %DD \00dd \335
&THORN; Þ &#222; capital THORN, Icelandic %DE \00de \336
&szlig; ß &#223; small sharp s, German (sz ligature) %DF \00df \337
&agrave; à &#224; small a, grave accent %E0 \00e0 \340
&aacute; á &#225; small a, acute accent %E1 \00e1 \341
&acirc; â &#226; small a, circumflex accent %E2 \00e2 \342
&atilde; ã &#227; small a, tilde %E3 \00e3 \343
&auml; ä &#228; small a, dieresis or umlaut mark %E4 \00e4 \344
&aring; å &#229; small a, ring %E5 \00e5 \345
&aelig; æ &#230; small ae diphthong (ligature) %E6 \00e6 \346
&ccedil; ç &#231; small c, cedilla %E7 \00e7 \347
&egrave; è &#232; small e, grave accent %E8 \00e8 \350
&eacute; é &#233; small e, acute accent %E9 \00e9 \351
&ecirc; ê &#234; small e, circumflex accent %EA \00ea \352
&euml; ë &#235; small e, dieresis or umlaut mark %EB \00eb \353
&igrave; ì &#236; small i, grave accent %EC \00ec \354
&iacute; í &#237; small i, acute accent %ED \00ed \355
&icirc; î &#238; small i, circumflex accent %EE \00ee \356
&iuml; ï &#239; small i, dieresis or umlaut mark %EF \00ef \357
&eth; ð &#240; small eth, Icelandic %F0 \00f0 \360
&ntilde; ñ &#241; small n, tilde %F1 \00f1 \361
&ograve; ò &#242; small o, grave accent %F2 \00f2 \362
&oacute; ó &#243; small o, acute accent %F3 \00f3 \363
&ocirc; ô &#244; small o, circumflex accent %F4 \00f4 \364
&otilde; õ &#245; small o, tilde %F5 \00f5 \365
&ouml; ö &#246; small o, dieresis or umlaut mark %F6 \00f6 \366
&divide; ÷ &#247; divide sign %F7 \00f7 \367
&oslash; ø &#248; small o, slash %F8 \00f8 \370
&ugrave; ù &#249; small u, grave accent %F9 \00f9 \371
&uacute; ú &#250; small u, acute accent %FA \00fa \372
&ucirc; û &#251; small u, circumflex accent %FB \00fb \373
&uuml; ü &#252; small u, dieresis or umlaut mark %FC \00fc \374
&yacute; ý &#253; small y, acute accent %FD \00fd \375
&thorn; þ &#254; small thorn, Icelandic %FE \00fe \376
&yuml; ÿ &#255; small y, dieresis or umlaut mark %FF \00ff \377
LATIN EXTENDED
&OElig; Π&#338; latin capital ligature oe u+0152 ISOlat2 \0152 \u0152
&oelig; œ &#339; latin small ligature oe u+0153 ISOlat2 \0153 \u0153
&Scaron; Š &#352; latin capital letter s with caron u+0160 ISOlat2 \0160 \u0160
&scaron; š &#353; latin small letter s with caron u+0161 ISOlat2 \0161 \u0161
&Yuml; Ÿ &#376; latin capital letter y with diaeresis u+0178 ISOlat2 \0178 \u0178
&fnof; ƒ &#402; latin small f with hook u+0192 ISOtech \0192 \u0192
SPACING MODIFIER LETTERS
&circ; ˆ modifier letter circumflex accent u+02C6 ISOpub \02c6 \u02c6
&tilde; ˜ small tilde u+02DC ISOdia \02dc \u02dc
GREEK
&Alpha; Α &#913; greek capital letter alpha u+0391 \0391 \u0391
&Beta; Β &#914; greek capital letter beta u+0392 \0392 \u0392
&Gamma; Γ &#915; greek capital letter gamma u+0393 ISOgrk3 \0393 \u0395
&Delta; Δ &#916; greek capital letter delta u+0394 ISOgrk3 \0394 \u0394
&Epsilon; Ε &#917; greek capital letter epsilon u+0395 \0395 \u0395
&Zeta; Ζ &#918; greek capital letter zeta u+0396 \0396 \u0396
&Eta; Η &#919; greek capital letter eta u+0397 \0397 \u0397
&Theta; Θ &#920; greek capital letter theta u+0398 ISOgrk3 \0398 \u0398
&Iota; Ι &#921; greek capital letter iota u+0399 \0399 \u0399
&Kappa; Κ &#922; greek capital letter kappa u+039A \039a \u039a
&Lambda; Λ &#923; greek capital letter lambda u+039B ISOgrk3 \039b \u039b
&Mu; Μ &#924; greek capital letter mu u+039C \039c \u039c
&Nu; Ν &#925; greek capital letter nu u+039D \039d \u039D
&Xi; Ξ &#926; greek capital letter xi u+039E ISOgrk3 \039e \u039e
&Omicron; Ο &#927; greek capital letter omicron u+039F \039f \u039f
&Pi; Π &#928; greek capital letter pi u+03A0 ISOgrk3 \03a0 \u03a0
&Rho; Ρ &#929; greek capital letter rho u+03A1 \03a1 \u03a1
&Sigma; Σ &#931; greek capital letter sigma u+03A3 ISOgrk3 \03a3 \u03A3
&Tau; Τ &#932; greek capital letter tau u+03A4 \03a4 \u03A4
&Upsilon; Υ &#933; greek capital letter upsilon u+03A5 ISOgrk3 \03a5 \u03A5
&Phi; Φ &#934; greek capital letter phi u+03A6 ISOgrk3 \03a6 \u03A6
&Chi; Χ &#935; greek capital letter chi u+03A7 \03a7 \u03A7
&Psi; Ψ &#936; greek capital letter psi u+03A8 ISOgrk3 \03a8 \u03A8
&Omega; Ω &#937; greek capital letter omega u+03A9 ISOgrk3 \03a9 \u03A9
&alpha; α &#945; greek small letter alpha u+03B1 ISOgrk3 \03b1 \u03b1
&beta; β &#946; greek small letter beta u+03B2 ISOgrk3 \03b2 \u03b2
&gamma; γ &#947; greek small letter gamma u+03B3 ISOgrk3 \03b3 \u03b3
&delta; δ &#948; greek small letter delta u+03B4 ISOgrk3 \03b4 \u03b4
&epsilon; ε &#949; greek small letter epsilon u+03B5 ISOgrk3 \03b5 \u03b5
&zeta; ζ &#950; greek small letter zeta u+03B6 ISOgrk3 \03b6 \u03b6
&eta; η &#951; greek small letter eta u+03B7 ISOgrk3 \03b7 \u03b7
&theta; θ &#952; greek small letter theta u+03B8 ISOgrk3 \03b8 \u03b8
&iota; ι &#953; greek small letter iota u+03B9 ISOgrk3 \03b9 \u03b9
&kappa; κ &#954; greek small letter kappa u+03BA ISOgrk3 \03ba \u03ba
&lambda; λ &#955; greek small letter lambda u+03BB ISOgrk3 \03bb \u03bb
&mu; μ &#956; greek small letter mu u+03BC ISOgrk3 \03bc \u03bc
&nu; ν &#957; greek small letter nu u+03BD ISOgrk3 \03bd \u03bd
&xi; ξ &#958; greek small letter xi u+03BE ISOgrk3 \03be \u03be
&omicron; ο &#959; greek small letter omicron u+03BF NEW \03bf \u03bf
&pi; π &#960; greek small letter pi u+03C0 ISOgrk3 \03c0 \u03c0
&rho; ρ &#961; greek small letter rho u+03C1 ISOgrk3 \03c1 \u03c1
&sigmaf; ς &#962; greek small letter final sigma u+03C2 ISOgrk3 \03C2 \u03c2
&sigma; σ &#963; greek small letter sigma u+03C3 ISOgrk3 \03C3 \u03c3
&tau; τ &#964; greek small letter tau u+03C4 ISOgrk3 \03C4 \u03c4
&upsilon; υ &#965; greek small letter upsilon u+03C5 ISOgrk3 \03C5 \u03c5
&phi; φ &#966; greek small letter phi u+03C6 ISOgrk3 \03C6 \03c6
&chi; χ &#967; greek small letter chi u+03C7 ISOgrk3 \03C7 \u03c7
&psi; ψ &#968; greek small letter psi u+03C8 ISOgrk3 \03C8 \u03c8
&omega; ω &#969; greek small letter omega u+03C9 ISOgrk3 \03C9 \u03c9
&thetasym; ϑ &#977; greek small letter theta symbol u+03D1 NEW \03D1 \u03D1
&upsih; ϒ &#978; greek upsilon with hook symbol u+03D2 NEW \03D2 \u03D2
&piv; ϖ &#982; greek pi symbol u+03D6 ISOgrk3 \03D6 \u03D6
PUNCTUATION
&ensp; &#8194; en space u+2002 ISOpub \2002 \u2002
&emsp; &#8195; em space u+2003 ISOpub \2003 \u2003
&thinsp; &#8201; thin space u+2009 ISOpub \2009 \u2009
&zwnj; &#8204; zero width non-joiner u+200C NEW RFC 2070 \200C \u200C
&zwj; &#8205; zero width joiner u+200D NEW RFC 2070 \200D \u200d
&lrm; &#8206; left-to-right mark u+200E NEW RFC 2070 \200E \u200e
&rlm; &#8207; right-to-left mark u+200F NEW RFC 2070 \200F \u200f
&ndash; &#8211; en dash u+2013 ISOpub \2013 \u2013
&mdash; &#8212; em dash u+2014 ISOpub \2014 \u2014
&lsquo; &#8216; left single quotation mark u+2018 ISOnum \2018 \u2018
&rsquo; &#8217; right single quotation mark u+2019 ISOnum \2019 \u2019
&sbquo; &#8218; single low-9 quotation mark u+201A NEW \201A \u201a
&ldquo; &#8220; left double quotation mark u+201C ISOnum \201C \u201c
&rdquo; &#8221; right double quotation mark u+201D ISOnum \201D \u201d
&bdquo; &#8222; double low-9 quotation mark u+201E NEW \201E \u201e
&dagger; &#8224; dagger u+2020 ISOpub \2020 \u2020
&Dagger; &#8225; double dagger u+2021 ISOpub \2021 \u2021
&permil; &#8240; per mille sign u+2030 ISOtech \2030 \u2030
&lsaquo; &#8249; single left-pointing angle quotation mark u+2039 ISO proposed \2039 \u2039
&rsaquo; &#8250; single right-pointing angle quotation mark u+203A ISO proposed \203A \u203a
&bull; &#8226; bullet, a.k.a. black small circle
bullet is NOT the same as bullet operator — u+2219
u+2022 ISOpub \2022 \u2219
&hellip; &#8230; horizontal ellipsis, a.k.a. three dot leader u+2026 ISOpub \2026 \u2026
&prime; &#8242; prime, a.k.a. minutes, a.k.a. feet u+2032 ISOtech \2032 \u2032
&Prime; &#8243; double prime, a.k.a. seconds, a.k.a. inches u+2033 ISOtech \2033 \u2033
&oline; &#8254; overline, a.k.a. spacing overscore u+203E NEW \203E \u203e
&frasl; &#8260; fraction slash u+2044 NEW \2044 \u8260
LETTER-LIKE SYMBOLS
&weierp; &#8472; script capital P, a.k.a. power set, a.k.a. Weierstrass p u+2118 ISOamso \2118 \u2118
&image; &#8465; blackletter capital I, a.k.a. imaginary part u+2111 ISOamso \2111 \u2111
&real; &#8476; blackletter capital R, a.k.a. real part symbol u+211C ISOamso \211C \u211c
&trade; &#8482; trade mark sign u+2122 ISOnum \2122 \u2122
&alefsym; &#8501; alef symbol u+2135 NEW \2135 \u
ARROWS
&larr; &#8592; leftwards arrow u+2190 ISOnum \2190 \u2190
&uarr; &#8593; upwards arrow u+2191 ISOnum \2191 \u2191
&rarr; &#8594; rightwards arrow u+2192 ISOnum \2192 \u2192
&darr; &#8595; downwards arrow u+2193 ISOnum \2193 \u2193
&harr; &#8596; left right arrow u+2194 ISOamsa \2194 \u2194
&crarr; &#8629; downwards arrow with corner leftwards, a.k.a. carriage return u+21B5 NEW \21B5 \u21b5
&lArr; &#8656; leftwards double arrow
can be used for ‘is implied by’
u+21D0 ISOtech \21D0 \u21d0
&uArr; &#8657; upwards double arrow u+21D1 ISOamsa \21D1 \u21d1
&rArr; &#8658; rightwards double arrow u+21D2 ISOtech \21D2 \u21d2
&dArr; &#8659; downwards double arrow u+21D3 ISOamsa \21D3 \ud1d3
&hArr; &#8660; left right double arrow u+21D4 ISOamsa \21D4 \u21d4
&#9668; black left pointing triangle U+25C0 \25C0 \u25c0
&#9658; black right pointing triangle u+25B6 \25b6 \u25b6
&#9650; black up pointing triangle u+25B2 \25b2 \25b2
&#9660; black down pointing triangle u+25BC \25bc \25bc
MATHEMATICAL OPERATORS
&forall; &#8704; for all u+2200 ISOtech \2200 \u2200
&part; &#8706; partial differential u+2202 ISOtech \2202 \u2202
&exist; &#8707; there exists u+2203 ISOtech \2203 \u2203
&empty; &#8709; empty set, a.k.a. null set, a.k.a. diameter u+2205 ISOamso \2205 \u2205
&nabla; &#8711; nabla, a.k.a. backward difference u+2207 ISOtech \2207 \u2207
&isin; &#8712; element of u+2208 ISOtech \2208 \u2208
&notin; &#8713; not an element of u+2209 ISOtech \2209 \u2209
&ni; &#8715; contains as member u+220B ISOtech \220B \u220b
&prod; &#8719; n-ary product, a.k.a. product sign u+220F ISOamsb \220F \u03a0
&sum; &#8721; n-ary sumation u+2211 ISOamsb \2211 \u03a3
&minus; &#8722; minus sign u+2212 ISOtech \2212 \u2212
&lowast; &#8727; asterisk operator u+2217 ISOtech \2217 \u2217
&radic; &#8730; square root, a.k.a. radical sign u+221A ISOtech \221A \u221a
&prop; &#8733; proportional to u+221D ISOtech \221D \u221d
&infin; &#8734; infinity u+221E ISOtech \221E \u221e
&ang; &#8736; angle u+2220 ISOamso \2220 \u2220
&and; &#8869; logical and, a.k.a. wedge u+2227 ISOtech \2227 \u2227
&or; &#8870; logical or, a.k.a. vee u+2228 ISOtech \2228 \u2228
&cap; &#8745; intersection, a.k.a. cap u+2229 ISOtech \2229 \u2229
&cup; &#8746; union, a.k.a. cup u+222A ISOtech \222A \u222a
&int; &#8747; integral u+222B ISOtech \222B \u222b
&there4; &#8756; therefore u+2234 ISOtech \2234 \u2234
&sim; &#8764; tilde u+223C ISOtech \223C \u223c
&cong; &#8773; approximately equal to u+2245 ISOtech \2245 \u2245
&asymp; &#8776; almost equal to, a.k.a. asymptotic to u+2248 ISOamsr \2248 \u2248
&ne; &#8800; not equal to u+2260 ISOtech \2260 \u2260
&equiv; &#8801; identical to u+2261 ISOtech \2261 \u2261
&le; &#8804; less-than or equal to u+2264 ISOtech \2264 \u2264
&ge; &#8805; greater-than or equal to u+2265 ISOtech \2265 \u2265
&sub; &#8834; subset of u+2282 ISOtech \2282 \u2282
&sup; &#8835; superset of u+2283 ISOtech \2283 \u2283
&nsub; &#8836; not a subset of u+2284 ISOamsn \2284 \u2284
&sube; &#8838; subset of or equal to u+2286 ISOtech \2286 \u2286
&supe; &#8839; superset of or equal to u+2287 ISOtech \2287 \u2287
&oplus; &#8853; circled plus, a.k.a. direct sum u+2295 ISOamsb \2295 \u2295
&otimes; &#8855; circled times, a.k.a. vector product u+2297 ISOamsb \2297 \u2297
&perp; &#8869; up tack u+22A5 ISOtech \22A5 \u22a5
&sdot; &#8901; dot operator u+22C5 ISOamsb \22C5 \u22c5
TECHNICAL
&lceil; &#8968; left ceiling, a.k.a. apl upstile u+2308 ISOamsc \2308 \u2308
&rceil; &#8969; right ceiling u+2309 ISOamsc \2309 \u2309
&lfloor; &#8970; left floor, a.k.a. apl downstile u+230A ISOamsc \230A \u230a
&rfloor; &#8971; right floor u+230B ISOamsc \230B \u230b
&lang; &#9001; left-pointing angle bracket u+2329 ISOtech \2329 \u2329
&rang; &#9002; right-pointing angle bracket u+232A ISOtech \232A \u232a
MISCELLANEOUS
&loz; &#9674; lozenge u+25CA ISOpub \25CA \u25ca
&spades; &#9824; black spade suit u+2660 ISOpub \2660 \u2660
&clubs; &#9827; black club suit, a.k.a. shamrock u+2663 ISOpub \2663 \u2663
&hearts; &#9829; black heart suit, a.k.a. valentine u+2665 ISOpub \2665 \u2665
&diams; &#9830; black diamond suit u+2666 ISOpub \2666 \u2666

 

Vậy là bạn đã tham khảo thành công danh sách khá là đầy đủ và chi tiết về nội dung các kí tự đặc biệt trong lập trình HTML rồi. Chúc các bạn may mắn.

Previous articleTự học CCNA – Lời mở đầu tự học mạng máy tính
Next articleEbook 13 bài Lab CCNA của VnPro 2015
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !