[HTML] Bảng kí tự đặc biệt trong HTML

4600

Bài viết sẽ cung cấp thông tin “Bảng kí tự đặc biệt trong HTML“. Khi bạn học lập trình HTML, bạn sẽ có cơ hội được thấy các kí tự vô cùng đặc biệt nhưng không thể thể hiện được nó như các kí tự thông thường trên bàn phím. Để có thể biểu diễn được các kí tự này trên Website dưới dạng ngôn ngữ lập trình HTML, chúng ta cần biết các loại mã đặc trưng dành cho chúng. Khi HTML nhìn thấy các loại mã này, chúng mặc định sẽ chuyển đổi các mã ở cột “HTML” sang hình dạng kí tự như cột “Symbol” như dưới đây.

Ok vậy để không làm mất thời gian quý báu của các bạn, chúng ta cùng tham khảo danh sách các kí tự đặc biệt trên HTML do site “cuongquach.com” gửi đến bạn đọc nào.

BẢNG KÍ TỰ ĐẶC BIỆT TRONG HTML

HTMLSymbolNumericDescriptionHexCSS (ISO)JS (Octal)
SPECIAL CHARACTERS
""quotation marku+0022 ISOnum\0022\42
###number signu+0023 ISOnum\0023\43
$$$dollar signu+0024 ISOnum\0024\44
%%%percent signu+0025 ISOnum\0025\45
&&&ampersandu+0026 ISOnum\0026\46
''apostropheu+0027 ISOnum\0027\47
(((left parenthesisu+0028 ISOnum\0028\50
)))right parenthesisu+0029 ISOnum\0029\51
***asterisku+002A ISOnum\002a\52
+++plus signu+002B ISOnum\002b\53
,,,commau+002C ISOnum\002c\54
−-hyphen-minusu+002D ISOnum\002d\55
...full stop; periodu+002E ISOnum\002e\56
///solidus; slashu+002F ISOnum\002f\57
:::colonu+003A ISOnum\003a\72
;;&#59;semicolonu+003B ISOnum\003b\73
&lt;<&#60;less-thanu+003C ISOnum\003c\74
&equals;=&#61;equalsu+003D ISOnum\003d\75
&gt;>&#62;greater-than signu+003E ISOnum\003e\76
&quest;?&#63;question marku+003F ISOnum\003f\77
&commat;@&#64;at sign; commercial atu+0040 ISOnum\0040\100
&lsqb;[&#91;left square bracketu+005B ISOnum\005b\133
&bsol;\&#92;backslashu+005C ISOnum\005c\134
&rsqb;]&#93;right square bracketu+005D ISOnum\005d\135
&Hat;^&#94;circumflex accentu+005E ISOnum\005e\136
&lowbar;_&#95;low lineu+005F ISOnum\005f\137
&grave;`&#96;grave accentu+0060 ISOnum\0060\u0060
&lcub;{&#123;left curly bracketu+007b ISOnum\007b\173
&verbar;|&#124;vertical baru+007c ISOnum\007c\174
&rcub;}&#125;right curly bracketu+007d ISOnum\007d\175
~&#125;tildeu+007e ISOnum\007e\176
LATIN
&nbsp;&#160;no-break space%A0\00a0\240
&iexcl;¡&#161;inverted exclamation mark%A1\00a1\241
&cent;¢&#162;cent sign%A2\00a2\242
&pound;£&#163;pound sterling sign%A3\00a3\243
&curren;¤&#164;general currency sign%A4\00a4\244
&yen;¥&#165;yen sign%A5\00a5\245
&#x20B9;&#x20B9;Indian Rupee (INR) signU+20B9\20B9\u20B9
&brvbar;¦&#166;broken (vertical) bar%A6\00a6\246
&sect;§&#167;section sign%A7\00a7\247
&uml;¨&#168;umlaut (dieresis)%A8\00a8\250
&copy;©&#169;copyright sign%A9\00a9\251
&ordf;ª&#170;ordinal indicator, feminine%AA\00aa\252
&laquo;«&#171;angle quotation mark, left%AB\00ab\253
&not;¬&#172;not sign%AC\00ac\254
&shy;&#173;soft hyphen%AD\00ad\255
&reg;®&#174;registered sign%AE\00ae\256
&macr;¯&#175;macron%AF\00af\257
&deg;°&#176;degree sign%B0\00b0\260
&plusmn;±&#177;plus-or-minus sign%B1\00b1\261
&sup2;²&#178;superscript two%B2\00b2\262
&sup3;³&#179;superscript three%B3\00b3\263
&acute;´&#180;acute accent%B4\00b4\264
&micro;µ&#181;micro sign%B5\00b5\265
&para;&#182;pilcrow (paragraph sign)%B6\00b6\266
&middot;·&#183;middle dot%B7\00b7\267
&cedil;¸&#184;cedilla%B8\00b8\270
&sup1;¹&#185;superscript one%B9\00b9\271
&ordm;º&#186;ordinal indicator, masculine%BA\00ba\272
&raquo;»&#187;angle quotation mark, right%BB\00bb\273
&frac14;¼&#188;fraction one-quarter%BC\00bc\274
&frac12;½&#189;fraction one-half%BD\00bd\275
&frac34;¾&#190;fraction three-quarters%BE\00be\276
&iquest;¿&#191;inverted question mark%BF\00bf\277
&Agrave;À&#192;capital A, grave accent%C0\00c0\300
&Aacute;Á&#193;capital A, acute accent%C1\00c1\301
&Acirc;Â&#194 ;capital A, circumflex accent%C2\00c2\302
&Atilde;Ã&#195;capital A, tilde%C3\00c3\303
&Auml;Ä&#196;capital A, dieresis or umlaut mark%C4\00c4\304
&Aring;Å&#197;capital A, ring%C5\00c5\305
&AElig;Æ&#198;capital AE diphthong (ligature)%C6\00c6\306
&Ccedil;Ç&#199;capital C, cedilla%C7\00c7\307
&Egrave;È&#200;capital E, grave accent%C8\00c8\310
&Eacute;É&#201;capital E, acute accent%C9\00c9\311
&Ecirc;Ê&#202;capital E, circumflex accent%CA\00ca\312
&Euml;Ë&#203;capital E, dieresis or umlaut mark%CB\00cb\313
&Igrave;Ì&#204;capital I, grave accent%CC\00cc\314
&Iacute;Í&#205;capital I, acute accent%CD\00cd\315
&Icirc;Î&#206;capital I, circumflex accent%CE\00ce\316
&Iuml;Ï&#207;capital I, dieresis or umlaut mark%CF\00cf\317
&ETH;Ð&#208;capital Eth, Icelandic%D0\00d0\320
&Ntilde;Ñ&#209;capital N, tilde%D1\00d1\321
&Ograve;Ò&#210;capital O, grave accent%D2\00d2\322
&Oacute;Ó&#211;capital O, acute accent%D3\00d3\323
&Ocirc;Ô&#212;capital O, circumflex accent%D4\00d4\324
&Otilde;Õ&#213;capital O, tilde%D5\00d5\325
&Ouml;Ö&#214;capital O, dieresis or umlaut mark%D6\00d6\326
&times;×&#215;multiply sign%D7\00d7\327
&Oslash;Ø&#216;capital O, slash%D8\00d8\330
&Ugrave;Ù&#217;capital U, grave accent%D9\00d9\331
&Uacute;Ú&#218;capital U, acute accent%DA\00da\332
&Ucirc;Û&#219;capital U, circumflex accent%DB\00db\333
&Uuml;Ü&#220;capital U, dieresis or umlaut mark%DC\00dc\334
&Yacute;Ý&#221;capital Y, acute accent%DD\00dd\335
&THORN;Þ&#222;capital THORN, Icelandic%DE\00de\336
&szlig;ß&#223;small sharp s, German (sz ligature)%DF\00df\337
&agrave;à&#224;small a, grave accent%E0\00e0\340
&aacute;á&#225;small a, acute accent%E1\00e1\341
&acirc;â&#226;small a, circumflex accent%E2\00e2\342
&atilde;ã&#227;small a, tilde%E3\00e3\343
&auml;ä&#228;small a, dieresis or umlaut mark%E4\00e4\344
&aring;å&#229;small a, ring%E5\00e5\345
&aelig;æ&#230;small ae diphthong (ligature)%E6\00e6\346
&ccedil;ç&#231;small c, cedilla%E7\00e7\347
&egrave;è&#232;small e, grave accent%E8\00e8\350
&eacute;é&#233;small e, acute accent%E9\00e9\351
&ecirc;ê&#234;small e, circumflex accent%EA\00ea\352
&euml;ë&#235;small e, dieresis or umlaut mark%EB\00eb\353
&igrave;ì&#236;small i, grave accent%EC\00ec\354
&iacute;í&#237;small i, acute accent%ED\00ed\355
&icirc;î&#238;small i, circumflex accent%EE\00ee\356
&iuml;ï&#239;small i, dieresis or umlaut mark%EF\00ef\357
&eth;ð&#240;small eth, Icelandic%F0\00f0\360
&ntilde;ñ&#241;small n, tilde%F1\00f1\361
&ograve;ò&#242;small o, grave accent%F2\00f2\362
&oacute;ó&#243;small o, acute accent%F3\00f3\363
&ocirc;ô&#244;small o, circumflex accent%F4\00f4\364
&otilde;õ&#245;small o, tilde%F5\00f5\365
&ouml;ö&#246;small o, dieresis or umlaut mark%F6\00f6\366
&divide;÷&#247;divide sign%F7\00f7\367
&oslash;ø&#248;small o, slash%F8\00f8\370
&ugrave;ù&#249;small u, grave accent%F9\00f9\371
&uacute;ú&#250;small u, acute accent%FA\00fa\372
&ucirc;û&#251;small u, circumflex accent%FB\00fb\373
&uuml;ü&#252;small u, dieresis or umlaut mark%FC\00fc\374
&yacute;ý&#253;small y, acute accent%FD\00fd\375
&thorn;þ&#254;small thorn, Icelandic%FE\00fe\376
&yuml;ÿ&#255;small y, dieresis or umlaut mark%FF\00ff\377
LATIN EXTENDED
&OElig;Œ&#338;latin capital ligature oeu+0152 ISOlat2\0152\u0152
&oelig;œ&#339;latin small ligature oeu+0153 ISOlat2\0153\u0153
&Scaron;Š&#352;latin capital letter s with caronu+0160 ISOlat2\0160\u0160
&scaron;š&#353;latin small letter s with caronu+0161 ISOlat2\0161\u0161
&Yuml;Ÿ&#376;latin capital letter y with diaeresisu+0178 ISOlat2\0178\u0178
&fnof;ƒ&#402;latin small f with hooku+0192 ISOtech\0192\u0192
SPACING MODIFIER LETTERS
&circ;ˆmodifier letter circumflex accentu+02C6 ISOpub\02c6\u02c6
&tilde;˜small tildeu+02DC ISOdia\02dc\u02dc
GREEK
&Alpha;Α&#913;greek capital letter alphau+0391\0391\u0391
&Beta;Β&#914;greek capital letter betau+0392\0392\u0392
&Gamma;Γ&#915;greek capital letter gammau+0393 ISOgrk3\0393\u0395
&Delta;Δ&#916;greek capital letter deltau+0394 ISOgrk3\0394\u0394
&Epsilon;Ε&#917;greek capital letter epsilonu+0395\0395\u0395
&Zeta;Ζ&#918;greek capital letter zetau+0396\0396\u0396
&Eta;Η&#919;greek capital letter etau+0397\0397\u0397
&Theta;Θ&#920;greek capital letter thetau+0398 ISOgrk3\0398\u0398
&Iota;Ι&#921;greek capital letter iotau+0399\0399\u0399
&Kappa;Κ&#922;greek capital letter kappau+039A\039a\u039a
&Lambda;Λ&#923;greek capital letter lambdau+039B ISOgrk3\039b\u039b
&Mu;Μ&#924;greek capital letter muu+039C\039c\u039c
&Nu;Ν&#925;greek capital letter nuu+039D\039d\u039D
&Xi;Ξ&#926;greek capital letter xiu+039E ISOgrk3\039e\u039e
&Omicron;Ο&#927;greek capital letter omicronu+039F\039f\u039f
&Pi;Π&#928;greek capital letter piu+03A0 ISOgrk3\03a0\u03a0
&Rho;Ρ&#929;greek capital letter rhou+03A1\03a1\u03a1
&Sigma;Σ&#931;greek capital letter sigmau+03A3 ISOgrk3\03a3\u03A3
&Tau;Τ&#932;greek capital letter tauu+03A4\03a4\u03A4
&Upsilon;Υ&#933;greek capital letter upsilonu+03A5 ISOgrk3\03a5\u03A5
&Phi;Φ&#934;greek capital letter phiu+03A6 ISOgrk3\03a6\u03A6
&Chi;Χ&#935;greek capital letter chiu+03A7\03a7\u03A7
&Psi;Ψ&#936;greek capital letter psiu+03A8 ISOgrk3\03a8\u03A8
&Omega;Ω&#937;greek capital letter omegau+03A9 ISOgrk3\03a9\u03A9
&alpha;α&#945;greek small letter alphau+03B1 ISOgrk3\03b1\u03b1
&beta;β&#946;greek small letter betau+03B2 ISOgrk3\03b2\u03b2
&gamma;γ&#947;greek small letter gammau+03B3 ISOgrk3\03b3\u03b3
&delta;δ&#948;greek small letter deltau+03B4 ISOgrk3\03b4\u03b4
&epsilon;ε&#949;greek small letter epsilonu+03B5 ISOgrk3\03b5\u03b5
&zeta;ζ&#950;greek small letter zetau+03B6 ISOgrk3\03b6\u03b6
&eta;η&#951;greek small letter etau+03B7 ISOgrk3\03b7\u03b7
&theta;θ&#952;greek small letter thetau+03B8 ISOgrk3\03b8\u03b8
&iota;ι&#953;greek small letter iotau+03B9 ISOgrk3\03b9\u03b9
&kappa;κ&#954;greek small letter kappau+03BA ISOgrk3\03ba\u03ba
&lambda;λ&#955;greek small letter lambdau+03BB ISOgrk3\03bb\u03bb
&mu;μ&#956;greek small letter muu+03BC ISOgrk3\03bc\u03bc
&nu;ν&#957;greek small letter nuu+03BD ISOgrk3\03bd\u03bd
&xi;ξ&#958;greek small letter xiu+03BE ISOgrk3\03be\u03be
&omicron;ο&#959;greek small letter omicronu+03BF NEW\03bf\u03bf
&pi;π&#960;greek small letter piu+03C0 ISOgrk3\03c0\u03c0
&rho;ρ&#961;greek small letter rhou+03C1 ISOgrk3\03c1\u03c1
&sigmaf;ς&#962;greek small letter final sigmau+03C2 ISOgrk3\03C2\u03c2
&sigma;σ&#963;greek small letter sigmau+03C3 ISOgrk3\03C3\u03c3
&tau;τ&#964;greek small letter tauu+03C4 ISOgrk3\03C4\u03c4
&upsilon;υ&#965;greek small letter upsilonu+03C5 ISOgrk3\03C5\u03c5
&phi;φ&#966;greek small letter phiu+03C6 ISOgrk3\03C6\03c6
&chi;χ&#967;greek small letter chiu+03C7 ISOgrk3\03C7\u03c7
&psi;ψ&#968;greek small letter psiu+03C8 ISOgrk3\03C8\u03c8
&omega;ω&#969;greek small letter omegau+03C9 ISOgrk3\03C9\u03c9
&thetasym;ϑ&#977;greek small letter theta symbolu+03D1 NEW\03D1\u03D1
&upsih;ϒ&#978;greek upsilon with hook symbolu+03D2 NEW\03D2\u03D2
&piv;ϖ&#982;greek pi symbolu+03D6 ISOgrk3\03D6\u03D6
PUNCTUATION
&ensp;&#8194;en spaceu+2002 ISOpub\2002\u2002
&emsp;&#8195;em spaceu+2003 ISOpub\2003\u2003
&thinsp;&#8201;thin spaceu+2009 ISOpub\2009\u2009
&zwnj;&#8204;zero width non-joineru+200C NEW RFC 2070\200C\u200C
&zwj;&#8205;zero width joineru+200D NEW RFC 2070\200D\u200d
&lrm;&#8206;left-to-right marku+200E NEW RFC 2070\200E\u200e
&rlm;&#8207;right-to-left marku+200F NEW RFC 2070\200F\u200f
&ndash;&#8211;en dashu+2013 ISOpub\2013\u2013
&mdash;&#8212;em dashu+2014 ISOpub\2014\u2014
&lsquo;&#8216;left single quotation marku+2018 ISOnum\2018\u2018
&rsquo;&#8217;right single quotation marku+2019 ISOnum\2019\u2019
&sbquo;&#8218;single low-9 quotation marku+201A NEW\201A\u201a
&ldquo;&#8220;left double quotation marku+201C ISOnum\201C\u201c
&rdquo;&#8221;right double quotation marku+201D ISOnum\201D\u201d
&bdquo;&#8222;double low-9 quotation marku+201E NEW\201E\u201e
&dagger;&#8224;daggeru+2020 ISOpub\2020\u2020
&Dagger;&#8225;double daggeru+2021 ISOpub\2021\u2021
&permil;&#8240;per mille signu+2030 ISOtech\2030\u2030
&lsaquo;&#8249;single left-pointing angle quotation marku+2039 ISO proposed\2039\u2039
&rsaquo;&#8250;single right-pointing angle quotation marku+203A ISO proposed\203A\u203a
&bull;&#8226;bullet, a.k.a. black small circle
bullet is NOT the same as bullet operator — u+2219
u+2022 ISOpub\2022\u2219
&hellip;&#8230;horizontal ellipsis, a.k.a. three dot leaderu+2026 ISOpub\2026\u2026
&prime;&#8242;prime, a.k.a. minutes, a.k.a. feetu+2032 ISOtech\2032\u2032
&Prime;&#8243;double prime, a.k.a. seconds, a.k.a. inchesu+2033 ISOtech\2033\u2033
&oline;&#8254;overline, a.k.a. spacing overscoreu+203E NEW\203E\u203e
&frasl;&#8260;fraction slashu+2044 NEW\2044\u8260
LETTER-LIKE SYMBOLS
&weierp;&#8472;script capital P, a.k.a. power set, a.k.a. Weierstrass pu+2118 ISOamso\2118\u2118
&image;&#8465;blackletter capital I, a.k.a. imaginary partu+2111 ISOamso\2111\u2111
&real;&#8476;blackletter capital R, a.k.a. real part symbolu+211C ISOamso\211C\u211c
&trade;&#8482;trade mark signu+2122 ISOnum\2122\u2122
&alefsym;&#8501;alef symbolu+2135 NEW\2135\u
ARROWS
&larr;&#8592;leftwards arrowu+2190 ISOnum\2190\u2190
&uarr;&#8593;upwards arrowu+2191 ISOnum\2191\u2191
&rarr;&#8594;rightwards arrowu+2192 ISOnum\2192\u2192
&darr;&#8595;downwards arrowu+2193 ISOnum\2193\u2193
&harr;&#8596;left right arrowu+2194 ISOamsa\2194\u2194
&crarr;&#8629;downwards arrow with corner leftwards, a.k.a. carriage returnu+21B5 NEW\21B5\u21b5
&lArr;&#8656;leftwards double arrow
can be used for ‘is implied by’
u+21D0 ISOtech\21D0\u21d0
&uArr;&#8657;upwards double arrowu+21D1 ISOamsa\21D1\u21d1
&rArr;&#8658;rightwards double arrowu+21D2 ISOtech\21D2\u21d2
&dArr;&#8659;downwards double arrowu+21D3 ISOamsa\21D3\ud1d3
&hArr;&#8660;left right double arrowu+21D4 ISOamsa\21D4\u21d4
&#9668;black left pointing triangleU+25C0\25C0\u25c0
&#9658;black right pointing triangleu+25B6\25b6\u25b6
&#9650;black up pointing triangleu+25B2\25b2\25b2
&#9660;black down pointing triangleu+25BC\25bc\25bc
MATHEMATICAL OPERATORS
&forall;&#8704;for allu+2200 ISOtech\2200\u2200
&part;&#8706;partial differentialu+2202 ISOtech\2202\u2202
&exist;&#8707;there existsu+2203 ISOtech\2203\u2203
&empty;&#8709;empty set, a.k.a. null set, a.k.a. diameteru+2205 ISOamso\2205\u2205
&nabla;&#8711;nabla, a.k.a. backward differenceu+2207 ISOtech\2207\u2207
&isin;&#8712;element ofu+2208 ISOtech\2208\u2208
&notin;&#8713;not an element ofu+2209 ISOtech\2209\u2209
&ni;&#8715;contains as memberu+220B ISOtech\220B\u220b
&prod;&#8719;n-ary product, a.k.a. product signu+220F ISOamsb\220F\u03a0
&sum;&#8721;n-ary sumationu+2211 ISOamsb\2211\u03a3
&minus;&#8722;minus signu+2212 ISOtech\2212\u2212
&lowast;&#8727;asterisk operatoru+2217 ISOtech\2217\u2217
&radic;&#8730;square root, a.k.a. radical signu+221A ISOtech\221A\u221a
&prop;&#8733;proportional tou+221D ISOtech\221D\u221d
&infin;&#8734;infinityu+221E ISOtech\221E\u221e
&ang;&#8736;angleu+2220 ISOamso\2220\u2220
&and;&#8869;logical and, a.k.a. wedgeu+2227 ISOtech\2227\u2227
&or;&#8870;logical or, a.k.a. veeu+2228 ISOtech\2228\u2228
&cap;&#8745;intersection, a.k.a. capu+2229 ISOtech\2229\u2229
&cup;&#8746;union, a.k.a. cupu+222A ISOtech\222A\u222a
&int;&#8747;integralu+222B ISOtech\222B\u222b
&there4;&#8756;thereforeu+2234 ISOtech\2234\u2234
&sim;&#8764;tildeu+223C ISOtech\223C\u223c
&cong;&#8773;approximately equal tou+2245 ISOtech\2245\u2245
&asymp;&#8776;almost equal to, a.k.a. asymptotic tou+2248 ISOamsr\2248\u2248
&ne;&#8800;not equal tou+2260 ISOtech\2260\u2260
&equiv;&#8801;identical tou+2261 ISOtech\2261\u2261
&le;&#8804;less-than or equal tou+2264 ISOtech\2264\u2264
&ge;&#8805;greater-than or equal tou+2265 ISOtech\2265\u2265
&sub;&#8834;subset ofu+2282 ISOtech\2282\u2282
&sup;&#8835;superset ofu+2283 ISOtech\2283\u2283
&nsub;&#8836;not a subset ofu+2284 ISOamsn\2284\u2284
&sube;&#8838;subset of or equal tou+2286 ISOtech\2286\u2286
&supe;&#8839;superset of or equal tou+2287 ISOtech\2287\u2287
&oplus;&#8853;circled plus, a.k.a. direct sumu+2295 ISOamsb\2295\u2295
&otimes;&#8855;circled times, a.k.a. vector productu+2297 ISOamsb\2297\u2297
&perp;&#8869;up tacku+22A5 ISOtech\22A5\u22a5
&sdot;&#8901;dot operatoru+22C5 ISOamsb\22C5\u22c5
TECHNICAL
&lceil;&#8968;left ceiling, a.k.a. apl upstileu+2308 ISOamsc\2308\u2308
&rceil;&#8969;right ceilingu+2309 ISOamsc\2309\u2309
&lfloor;&#8970;left floor, a.k.a. apl downstileu+230A ISOamsc\230A\u230a
&rfloor;&#8971;right flooru+230B ISOamsc\230B\u230b
&lang;&#9001;left-pointing angle bracketu+2329 ISOtech\2329\u2329
&rang;&#9002;right-pointing angle bracketu+232A ISOtech\232A\u232a
MISCELLANEOUS
&loz;&#9674;lozengeu+25CA ISOpub\25CA\u25ca
&spades;&#9824;black spade suitu+2660 ISOpub\2660\u2660
&clubs;&#9827;black club suit, a.k.a. shamrocku+2663 ISOpub\2663\u2663
&hearts;&#9829;black heart suit, a.k.a. valentineu+2665 ISOpub\2665\u2665
&diams;&#9830;black diamond suitu+2666 ISOpub\2666\u2666

 

Vậy là bạn đã tham khảo thành công danh sách khá là đầy đủ và chi tiết về nội dung các kí tự đặc biệt trong lập trình HTML rồi. Chúc các bạn may mắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here