[Python] Làm sao để chạy vòng lặp với kiểu dữ liệu dictionary trong Python

Một nội dung nhỏ xíu xiu trong lập trình cơ bản Python liên quan đến kiểu dữ liệu ‘dictionary’. Đó là làm thế nào để chạy vòng lặp với kiểu dữ liệu dictionary ?

Hai cách để chạy vòng lặp với kiểu dữ liệu dictionary trong Python

1. Loop giá trị key của một dictionary

– Để chạy vòng lặp thể hiện tất cả giá trị key của một dictionary ta sẽ chạy theo cú pháp đơn giản như sau .

for key in dict:
    print(key)

 
Ví dụ 1, cú pháp Python 3.x
Code:

dictionary = {
  'Name': 'Quach Chi Cuong',
  'Birth': '1992',
  'Job': 'System Admin'
}

for key in dictionary:
  print(key)

 
Output:

Name
Birth
Job

2. Vòng lặp giá trị key và value của một dictionary

– Ta sử dụng phương thức (method) ‘.items()‘ , phương thức này sẽ trả về cặp giá trị tuple (key, value) tương ứng để từng entry của dictionary.

Ví dụ 2, cú pháp Python 3.x
Code:

def main():
  # thiet lap gia tri dictionary
  dictionary = {
    'Name': 'Quach Chi Cuong',
    'Birth': '1992',
    'Job': 'System Admin'
  }

  # in key,value cua dictionary
  for key, value in dictionary.items():
    print(key,value)

if __name__ == '__main__':
  main()

 
Output:

Name Quach Chi Cuong
Birth 1992
Job System Admin

 
Như vậy bạn đã biết cách để chạy vòng lặp đối với kiểu dữ liệu dictionary trong Python rồi đấy.

Previous article[Ebook] The Complete Reference C++ 4th Edition, Herbert Schildt – PDF
Next articleMicrosoft liệt kê Ask Toolbar vào danh sách phần mềm độc hại
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !