Thứ tự khởi tạo tài nguyên hệ thống Kubernetes khi chạy Helm

202

Thứ tự khởi tạo tài nguyên hệ thống Kubernetes khi chạy HelmCuongquach.com | Khi bạn sử dụng chương trình Helm để khởi tạo các tài nguyên cho một chương trình dịch vụ trên Kubernetes hẳn bạn ít khi để ý đến thứ tự khởi tạo các tài nguyên Kubernetes phải không nào ? Helm sẽ thu thập toàn bộ các thông tin resource được cung cấp bởi Chart và các chương trình phụ thuộc (dependencies), gom nhóm chúng lại theo phân loại tài nguyên và khởi tạo cài đặt chúng theo trình tự nhất định. Bài viết này sẽ liệt kê danh sách thứ tự các tài nguyên Kubernetes được tạo ra khi sử dụng Helm.

thu-tu-khoi-tao-k8s-voi-helm

Thứ tự khởi tạo tài nguyên hệ thống Kubernetes khi chạy Helm

+ Helm v2

Thứ tự khởi tạo tài nguyên Kubernetes khi chạy chương trình Helm phiên bản v2 với độ ưu tiên từ trên xuống dưới.

Link source github helm v2 phần order: https://github.com/helm/helm/blob/release-2.10/pkg/tiller/kind_sorter.go#L29

 • Namespace
 • ResourceQuota
 • LimitRange
 • PodSecurityPolicy
 • Secret
 • ConfigMap
 • StorageClass
 • PersistentVolume
 • PersistentVolumeClaim
 • ServiceAccount
 • CustomResourceDefinition
 • ClusterRole
 • ClusterRoleBinding
 • Role
 • RoleBinding
 • Service
 • DaemonSet
 • Pod
 • ReplicationController
 • ReplicaSet
 • Deployment
 • StatefulSet
 • Job
 • CronJob
 • Ingress
 • APIService

+ Helm v3

Thứ tự khởi tạo tài nguyên Kubernetes khi chạy chương trình Helm phiên bản v3 với độ ưu tiên từ trên xuống dưới.

Link source github helm v2 phần order: https://github.com/helm/helm/blob/release-3.0/pkg/releaseutil/kind_sorter.go#L28

 • Namespace
 • NetworkPolicy
 • ResourceQuota
 • LimitRange
 • PodSecurityPolicy
 • PodDisruptionBudget
 • Secret
 • ConfigMap
 • StorageClass
 • PersistentVolume
 • PersistentVolumeClaim
 • ServiceAccount
 • CustomResourceDefinition
 • ClusterRole
 • ClusterRoleList
 • ClusterRoleBinding
 • ClusterRoleBindingList
 • Role
 • RoleList
 • RoleBinding
 • RoleBindingList
 • Service
 • DaemonSet
 • Pod
 • ReplicationController
 • ReplicaSet
 • Deployment
 • HorizontalPodAutoscaler
 • StatefulSet
 • Job
 • CronJob
 • Ingress
 • APIService

Qúa trình huỷ cài đặt (uninstall) các tài nguyên Kubernetes khi chạy helm thì chỉ cần đảo ngược danh sách trên là đúng thứ tự huỷ cài đặt.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here