Hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux

Các bạn sẽ gặp phải vấn đề cần đổi thông tin ‘hostname‘ trên các máy chủ hệ điều hành để thuận tiện cho môi trường hoạt động dịch vụ hoặc theo yêu cầu của chương trình dịch vụ phải đúng chuẩn FQDN. Sau đây mình sẽ hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux như phía dưới. Phương pháp dưới áp dụng cho cả việc thay đổi thông tin hostname CentOS/RHEL hay Ubuntu/Debian

1. Đổi thông tin hostname trên Linux

+ Trên CentOS/RHEL/Fedora 6

– Giả sử mình sẽ sử dụng hostname mới là: host.cuongquach.com
– Chỉnh sửa file cấu hình /etc/sysconfig/network

# vi /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=host.cuongquach.com
# hostname "host.cuongquach.com"

 
+ Trên CentOS/RHEL/Fedora 7

– Chỉnh sửa file cấu hình /etc/hostname

# vi /etc/hostname
HOSTNAME=host.cuongquach.com
# hostname "host.cuongquach.com"

 
+ Trên Ubuntu/Debian

# echo "host.cuongquach.com" > /etc/hostname
# hostname -F /etc/hostname

 
2. Chỉnh sửa file hosts và khởi động lại hệ thống

– Chỉnh sửa file hosts.

# vi /etc/hosts
127.0.0.1 host.cuongquach.com

 
– Khởi động lại hệ thống để nhận hoàn toàn thông tin hostname mới. (thường sẽ không cần reboot nhưng 1 số trường hợp không ăn phải reboot mới ăn).

# reboot

 
3. Kiểm tra

– Gõ lệnh ‘hostname‘ để show lại thông tin hostname mới.

# hostname
host.cuongquach.com

 
Đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể tự mình thay đổi hostname cho hệ điều hành Linux rồi, chúc các bạn thành công.

Previous articleHow to install proxychains on CentOS/Ubuntu/Kali Linux to hide real ip
Next articleHow to change hostname on CentOS/Ubuntu
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !