[OpenVZ] Đổi mật khẩu cho 1 OpenVZ container

Đổi mật khẩu cho 1 OpenVZ container
Nếu một lúc nào đó bạn quên mật khẩu của user (giả sử user “root“) nào đấy trong máy chủ ảo container do OpenVZ tạo ra, thì OpenVZ hỗ trợ chúng ta cách thay đổi mật khẩu user bằng công cụ tool vzctl .
vzctl là một tool lệnh CLI dùng để cấu hình và điều khiển quản lý một OpenVZ container (một máy ảo). Chúng ta sẽ sử dụng option –userpassword để thực hiện thay đổi mật khẩu user của 1 container.
Cấu trúc :
# vzctl set [VMID] --userpasswd [USER]:[PASSWD]
Chú thích :
– [VMID] là ID của container mà bạn muốn thực hiện thay đổi mật khẩu user. Có thể sử dụng lệnh vzctl –list để liệt kê ra danh sách các VMID.
– [USER] là tên user mà bạn muốn thay đổi mật khẩu, nếu user này không tồn tại thì sẽ trở thành tiến trình khởi tạo user mới.
– [PASSWORD] là mật khẩu dùng để set cho user đó.
Note:
– Container phải hoạt động running vào thời điểm thay đổi mật khẩu. Nếu container không chạy, thì lệnh trên sẽ start container đó.
+ Cách khác để thay đổi mật khẩu user root trong 1 container OpenVZ
Truy cập trực tiếp vào containter được xác định bằng lệnh vzctl cùng option của lệnh và thực hiện lệnh thay đổi mật khẩu root thông thường.
# vzlist
CTID      NPROC STATUS    IP_ADDR         HOSTNAME
6869          9 running   192.168.1.2   testing.cuongquach.com
9484        79 running   192.168.1.3   abc.cuongquach.com

# vzctl enter 6869
entered into CT 6869

[root@testing /]# passwd root
Enter password :
Mình đã hướng dẫn xong. Chúc các bạn thành công.
Previous articleUltraISO Premium 9.6.5.3237 Final Full
Next articleJava 8 Update 60 32bit & 64bit
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !