[Linux] Tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux CentOS

Tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux Centos
 
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn việc tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux Centos.
 
Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra thử xem, card mạng của chúng ta có phải đang ở cơ chế mặc định hỗ trở cả IPv4 và IPv6 hay không :
# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:90:33:80:46 
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::225:90ff:fe33:8046/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:831189 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:865344 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:105365543 (100.4 MiB)  TX bytes:690251889 (658.2 MiB)
          Interrupt:16 Memory:fb5e0000-fb600000
– Các bạn để ý thấy output in ra có dòng “inet6 addr“, tức là interface network của chúng ta mặc định đang hỗ trợ IP v6.
 
Bây giờ chúng ta sẽ tắt tính năng đó như thế nào ?!

 

1. Tuỳ chỉnh trong file sysctl
# vi /etc/sysctl.conf
# IPv6 disabled
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
Lưu lại và load lại setting kernel.
# sysctl -p

 

2. Tinh chỉnh trong các file liên quan đến card mạng
# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING_IPV6=no
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPV6INIT=”no”
– Restart lại network.
# service network restart
Chúc các bạn thành công.
Previous article[Linux] Tiến trình đăng nhập hệ thống Linux diễn ra như thế nào ?
Next article[Zabbix] Làm sao để biết phiên bản (version) Zabbix Server hiện tại ?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !