[Linux] Fix lỗi EPEL Repo “Cannot retrieve metalink for repository” trên CentOS

Nếu bạn cài đặt EPEL Repo trên CentOS hoàn tất nhưng sau đó gặp phải lỗi sau đây (Cannot retrieve metalink for repository: epel) khi sử dụng các câu lệnh “yum” để thực hiện cài đặt chương trình hoặc thao tác khác.

# yum install mysql-server

Loaded plugins: fastestmirror

Determining fastest mirrors

Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again


Nguyên nhân
:
– Mặc định trong repo EPEL được cấu hình kết nối HTTPS đến hệ thống EPEL , nhưng do vấn đề nào đó phát sinh nên chuỗi thông tin Certificate Chain/Root Certificate liên quan không có trong danh sách ca-certifcates của hệ thống.

Fix lỗi “Cannot retrieve metalink for repository: epel” trên CentOS

Cách 1: update ca-certificates

– Bạn cần update lại danh sách ca-certificate của hệ thống CentOS.

# yum clean all
# yum --disablerepo=epel reinstall ca-certificates -y
# yum --disablerepo=epel update ca-certificate -y

 
– Sau đó bạn thử lại thao tác cài đặt các chương trình thông qua repo EPEL.

Cách 2: đổi thông tin kết nối EPEL repo từ http -> https

– Bạn sẽ thay đổi thông tin phương thức kết nối Repo từ ‘https‘ -> ‘http‘ trong file cấu hình Repo EPEL

# sudo sed -i "s/mirrorlist=https/mirrorlist=http/" /etc/yum.repos.d/epel.repo

 
– Hoặc chỉnh sửa trực tiếp file ‘epel.repo’ với việc thay đổi giá trị ‘mirrorlist=https‘ -> ‘mirrorlist=http‘.

# vi /etc/yum.repos.d/epel.repo
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch

thành

mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch

 
– Sau đó bạn thử lại thao tác cài đặt các chương trình thông qua repo EPEL.

Hai cách trên là 2 cách cơ bản để fix lỗi “Cannot retrieve metalink for repository: epel” trên CentOS các bạn nhé.

Previous article[Linux] Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/RHEL 7
Next article[Ebook] Programming with Python – Download PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !