[Firewall ASA] – Bài 5 : The Open Shortest Path First (OSPF) Lab

Tham khảo ebook:
– [Ebook] Cisco ASA All-in-one Next-Generation Firewall, IPS, and VPN Services, 3rd Edition

Sơ đồ:

asa5-diagram

Hình 1 – Sơ đồ bài lab

Mô tả:
Bài lab này sẽ hướng dẫn kĩ thuật định tuyến động ( dynamic routing) trên firewall ASA. Chúng ta sẽ thực hiện cấu hình OSPF trên firewall ASA.

Bước 1: Cấu hình cơ bản

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình IP cho các router R1,R2,R3

R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#int loop0
R1(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config)# interface Loopback0
R2(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R2(config)# interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R3(config)# interface Loopback0
R3(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R3(config)# interface FastEthernet0/1
R3(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.224
R3(config-if)# no shutdown


Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình IP, security-level cho firewall ASA.

ASA(config)# int g0/1
ASA(config-if)# nameif inside
ASA(config-if)# ip add 209.165.200.225 255.255.255.224
ASA(config-if)# no shutdown
ASA(config-if)# exit
ASA(config)# int g0/0
ASA(config-if)# nameif outside
ASA(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
ASA(config-if)# no shutdown


Bước 2
:
Cấu hình OSPF

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình OSPF cho các router R1, R2, R3.

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 209.165.200.224 0.0.0.31 area 1
R3(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 1


Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình OSPF trên firewall ASA.

ASA(config)# router ospf 1
ASA(config-router)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 area 0
ASA(config-router)# network 209.165.200.224 255.255.255.224 area 1


Cấu trúc của nhóm lệnh trên như sau:

router ospf 1 : 1 ở đây là process-id.
network subnet subnet_mask area <area-id> : đưa 1 subnet vào process ospf và định nghĩa subnet đó thuộc area nào.


Kiểm tra
:

Chúng ta sẽ kiểm tra route trong bảng route trên firewall ASA bằng command “ show route”.

ASA# show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
O 172.16.1.1 255.255.255.255 [110/11] via 192.168.10.2, 0:00:05, outside
O 172.16.3.1 255.255.255.255 [110/11] via 209.165.200.226, 0:00:05, inside
O 172.16.2.1 255.255.255.255 [110/11] via 192.168.10.3, 0:00:05, outside
C 209.165.200.224 255.255.255.224 is directly connected, inside

 

Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra thiết lập neighbor trên ASA bằng command “show ospf neighbor”.

ASA# show ospf neighbor 
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.16.1.1 1 FULL/BDR 0:00:31 192.168.10.2 outside
172.16.2.1 1 FULL/DR 0:00:39 192.168.10.3 outside
172.16.3.1 1 FULL/DR 0:00:39 209.165.200.226 inside

 

Để xem bảng database trên ASA chúng ta dùng command “show database”.

ASA# show ospf database 
OSPF Router with ID (209.165.200.225) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
172.16.1.1 172.16.1.1 778 0x80000005 0x46af 2
172.16.2.1 172.16.2.1 780 0x80000003 0x5b98 2
209.165.200.225 209.165.200.225 42 0x80000002 0x1eda 1

Net Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
192.168.10.3 172.16.2.1 55 0x80000002 0x3a24

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.3.1 209.165.200.225 32 0x80000001 0xf05e
209.165.200.224 209.165.200.225 32 0x80000001 0x 807

Router Link States (Area 1)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
172.16.3.1 172.16.3.1 42 0x80000005 0xb2e2 2
209.165.200.225 209.165.200.225 43 0x80000001 0x8619 1

Net Link States (Area 1)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
209.165.200.226 172.16.3.1 44 0x80000001 0x 191

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
172.16.1.1 209.165.200.225 44 0x80000001 0x 74a
172.16.2.1 209.165.200.225 44 0x80000001 0xfb54
192.168.10.0 209.165.200.225 44 0x80000001 0x7726

Sau cùng chúng ta sẽ tiến hành ping kiểm tra

ASA# ping 172.16.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
ASA# ping 172.16.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
ASA# ping 172.16.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!


Đến đây thì chúng ta đã cấu hình thành công bài lab số 5 – OSPF ! Chúc các bạn thành công.

Previous article[Linux] Tìm hiểu hoạt động và cấu hình Logrotate trên Linux
Next article[DirectAdmin] Nâng cấp Nginx lên version 1.9.11 hỗ trợ giao thức HTTP/2 trên Direct Admin
"Networking luôn có sức hấp dẫn và những điều mới mẻ riêng. Hãy cùng tôi chia sẻ những điều ấy" - Email: tuanmmt@gmail.com - Skype: tuanmmt . (Cộng Tác Viên mảng - Networking)