Ebook MCSA 2012 – Exam 70-410, 70-411, 70-412, 70-417 – Download Free PDF

Chào các bạn, mình sẽ cung cấp cho các bạn bộ tài liệu Ebook MCSA 2012 (Tiếng Anh) tương ứng các mã môn thi MCSA 70-410, 70-411, 70-412 và 70-417. Các tài liệu này bao gồm 4 cuốn cụ thể như sau :

  • Ebook “Exam 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012
  • Ebook “Exam 70-411 Administering Windows Server 2012
  • Ebook “Exam 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
  • Ebook “Exam 70-417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Thông tin chung về “Ebook MCSA 2012 – Exam 70-410, 70-411, 70-412, 70-417”

Tên tài liệu : Ebook MCSA 2012 – Exam 70-410, 70-411, 70-412, 70-417
Tác giả : Nhiều tác giả
Số trang :  4 cuốn ebook
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : System/Windows Server/MCSA

Giới thiệu mục lục “Ebook MCSA 2012 – Exam 70-410, 70-411, 70-412, 70-417”

Sau đây là mục lục tổng quan của cả 4 cuốn ebook trong bộ “Ebook MCSA 2012”

+ Ebook “Exam 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012”

CHAPTER 1 Preparing for Windows Server 2012 1
CHAPTER 2 Deploying servers 37
CHAPTER 3 Server remote management 83
CHAPTER 4 Deploying domain controllers 135
CHAPTER 5 Active Directory administration 183
CHAPTER 6 Network administration 225
CHAPTER 7 Hyper-V virtualization 291
CHAPTER 8 File services and storage 361
CHAPTER 9 Print and document services 431
CHAPTER 10 Implementing Group Policy 465
CHAPTER 11 Configuring Windows Firewall and IPsec 515

+ Ebook “Exam 70-411 Administering Windows Server 2012”

CHAPTER 1 Deploying and Managing Server Images 1
CHAPTER 2 Implementing Patch Management 42
CHAPTER 3 Monitoring Servers 85
CHAPTER 4 Configuring Distributed File System (DFS) 133
CHAPTER 5 Configuring File Server Resource Manager (FSRM) 165
CHAPTER 6 Configuring File Services and Disk Encryption 188
CHAPTER 7 Configuring Advanced Audit Policies 218
CHAPTER 8 Configuring DNS Zones 255
CHAPTER 9 Configuring DNS Records 286
CHAPTER 10 Configuring VPN and Routing 309
CHAPTER 11 Configuring Direct Access 348
CHAPTER 12 Configuring a Network Policy Server 383
CHAPTER 13 Configuring NPS Policies 415
CHAPTER 14 Configuring Network Access Protection (NAP) 440
CHAPTER 15 Configuring Server Authentication 476
CHAPTER 16 Configuring Domain Controllers 494
CHAPTER 17 Maintaining Active Directory 522
CHAPTER 18 Configuring Account Policies 555
CHAPTER 19 Configuring Group Policy Processing 572
CHAPTER 20 Configuring Group Policy Settings 601
CHAPTER 21 Managing Group Policy Objects 631
CHAPTER 22 Configuring Group Policy Preferences 646

+ Ebook “Exam 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services”

CHAPTER 1 Configuring Network Load Balancing 1
CHAPTER 2 Configuring Failover Clustering 18
CHAPTER 3 Managing Failover Clustering 44
CHAPTER 4 Managing Virtual Machine Movement 60
CHAPTER 5 Configuring Advanced File Services 84
CHAPTER 6 Implementing Dynamic Access Control 111
CHAPTER 7 Configuring and Optimizing Storage 132
CHAPTER 8 Configuring and Managing Backups 152
CHAPTER 9 Recovering Servers 185
CHAPTER 10 Configuring Site-Level Fault Tolerance 216
CHAPTER 11 Implementing an Advanced Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
CHAPTER 12 Implementing an Advanced DNS Solution 255
CHAPTER 13 Deploying and Managing IPAM 274
CHAPTER 14 Configuring a Domain and Forest 293
CHAPTER 15 Configuring Trusts 311
CHAPTER 16 Configuring Sites 340
CHAPTER 17 Managing Active Directory and SYSVOL Replication 363
CHAPTER 18 Implementing Active Directory Federation Services 387
CHAPTER 19 Installing and Configuring Active Directory Certificate Services 417
CHAPTER 20 Managing Certificates 444
CHAPTER 21 Installing and Configuring Active Directory Rights Management Services 472

+ Ebook “Exam 70-417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

CHApTEr 1 Install and conigure servers 1
CHApTEr 2 Conigure server roles and features 37
CHApTEr 3 Conigure Hyper-V 55
CHApTEr 4 Install and administer Active Directory 89
CHApTEr 5 Deploy, manage, and maintain servers 107
CHApTEr 6 Conigure network services and access 117
CHApTEr 7 Conigure a network policy server infrastructure 149
CHApTEr 8 Conigure and manage Active Directory 163
CHApTEr 9 Conigure and manage Group Policy 185
CHApTEr 10 Conigure and manage high availability 199
CHApTEr 11 File and storage solutions 245
CHApTEr 12 Implement business continuity and disaster recovery 271
CHApTEr 13 Conigure network services 309
CHApTEr 14 Conigure identity and access solutions 335

Link download “Ebook MCSA 2012 – Exam 70-410, 70-411, 70-412, 70-417”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Previous articleEbook Cisco CCNA in 60 days – Download Free PDF
Next articleHavij 1.17 Pro + Crack – Chương trình khai thác SQL Injection
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !