[PHP] Kiểm tra một giá trị có trong mảng arrray hay không với in_array() php

5335

Khi lập trình PHP, bạn có nhu cầu : kiểm tra xem giá trị cần tìm có nằm trong một mảng giá trị đã được định nghĩa trước hay không ? Thì bạn sẽ làm như thế nào ? Dễ nhất đó là hãy áp dụng hàm in_array() được hỗ trợ bởi thư viện PHP sẽ giúp bạn làm việc kiểm tra giá trị nằm trong mảng.

Cấu trúc sử dụng :

Biến sốMiêu tả
searchgiá trị dữ liệu cần tìm trong mảng.
arraytên của mảng đã được định nghĩa
typeNếu giá trị này được set là "TRUE" , thì hàm in_array() sẽ kiểm tra kiểu giá trị dữ liệu cần tìm và tìm giá trị đó trong mảng array. Phải thoả 2 điều kiện phù hợp.

Định nghĩa :

– Hàm in_array() được sử dụng để tìm một giá trị phần tử cụ thể trong một mảng đã được định nghĩa.

Kĩ thuật diễn giải :

– Hàm sẽ trả về giá trị boolean , TRUE nếu giá trị cần tìm được tìm thấy trong mảng array, FALSE nếu giá trị cần tìm không được tìm thấy trong mảng array. Nên thường áp dụng trong sử dụng so sánh if..else..
– Hàm in_array() sử dụng được từ phiên bản PHP 4.x -> trở đi.

Ví dụ sử dụng hàm in_array()

Ví dụ 1 :

– Tìm tên ‘Cường‘ có trong danh sách mảng ‘danhsach‘ đã được định nghĩa từ trước hay chưa.

Output 1:

 
Ví dụ 2 :

– Ở ví dụ này chúng ta sẽ đến với phần set giá trị ‘type‘, kiểm tra việc search giá trị cần tìm và kiểu dữ liệu cần tìm đó.

Output 2:

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.