[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.5.2 trên Ubuntu/Debian và CentOS/RHEL

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, thì phiên bản Python 3.5.2 là phiên bản 3.x ổn định nhất hiện tại, cũng như đã cho phép cài đặt từ lâu. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python 3.5.2 trên hệ điều hành Ubuntu và Linux mint. Hướng dẫn cũng có thể áp dụng cài đặt trên CentOS/RHEL/Fedora.

Tham khảo:
– [Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.6.0 trên CentOS/Ubuntu
– [Python] Hướng dẫn cài đặt Python 2.7.13 trên CentOS/Ubuntu

1. Cài đặt các gói ứng dụng cần thiết

– Chúng ta cài đặt các gói ứng dụng và thư viện cần thiết trước khi cài đặt Python.

+ Ubuntu/Debian/Linux Mint

# sudo apt-get install -y build-essential checkinstall
# sudo apt-get install -y libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev


+ CentOS/RHEL/Fedora

# yum install -y gcc 
# yum groupinstall -y "Development Tools"

2. Download gói package Python 3.5.2

– Download gói package mã nguồn Python 3.5.2 từ trang chủ chính thức của Python dành cho danh sách các gói phiên bản phần mềm trước giờ của Python.

# cd /usr/src
# sudo wget --no-check-certificate https://www.python.org/ftp/python/3.5.2/Python-3.5.2.tgz

 
– Giờ thì giải nén gói package Python 3.5.2 ra.

# sudo tar xzf Python-3.5.2.tgz

3. Tiến hành compile Python 3.5.2

– Sử dụng các câu lệnh sau để tiến hành compile.

# cd Python-3.5.2
# sudo ./configure
# sudo make
# sudo make altinstall

Chú thích:
altinstall : option này được sử dụng để tránh việc ghi đè thay thế python mặc định của hệ thống đang chạy /usr/bin/python.

4. Kiểm tra phiên bản Python

– Kiểm tra phiên bản python vừa mới cài đặt trên hệ thống.

# python3.5 -V
Python 3.5.2

5. Xoá cài đặt Python

– Trong trường hợp bạn có nhu cầu muốn xoá cài đặt Python 3.5.2 vừa mới cài đặt vào hệ thống thì hãy thực hiện các bước sau.

# cd Python-3.5.2
# make clean
# make uninstall
# make -n install

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Previous article[Linux] Hướng dẫn cài đặt chương trình ‘crontab’ trên Linux
Next article[ShellScript] Bài tập shell script xóa bỏ phần extension tên file trên hệ thống
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !