[Python] Hướng dẫn kiểm tra file có tồn tại trên hệ thống với Python

Bạn muốn kiểm tra file có tồn tại trên hệ thống Linux/Windows hay không với ngôn ngữ lập trình Python thì bạn sẽ làm như thế nào ? Với bài viết này mình sẽ hướng dẫn ví dụ cho bạn sử dụng module python ‘os’ (os.path) và hàm ‘isfile’.

Hàm ‘os.path.isfile’ sẽ trả về giá trị boolean TRUE/FALSE nếu đường dẫn file bạn cung cấp là một file bình thường. Hàm này cũng sẽ tìm kiếm đến file cần kiểm tra theo dấu cả soft link.

Lưu ý:
– Ví dụ code sử dụng syntax python version 3.5.

1. Cấu trúc sử dụng os.path.isfile

>>> import os
>>> os.path.isfile('/tmp/foobar')
False
>>> os.path.isfile('/tmp/foobaras')
True

Ví dụ code 1:

– Đoạn code sau sẽ kiểm tra xem file cấu hình dịch vụ SSHD trên Linux được chỉ định có tồn tại hay không.

#!/usr/bin/python

import os
_sshconfig=“/etc/ssh/sshd_config”

if ( not os.path.isfile(_sshconfig )):
    print(“Loi: %s file khong tim thay“ % _sshconfig)
else:
    print(“File %s co ton tai" % _sshconfig)

 
– Chạy thử đoạn code trên.

# python file_exist.py
File /etc/ssh/sshd_config co ton tai

2. Cách thứ 2

– Bạn có thể thử kiểm tra file có tồn tại hay không bằng cách kiểm tra xem bạn có thể mở được file đó hay không và áp dụng ‘try .. excep’.

Ví dụ code 2:

#!/usr/bin/python

_sshconfig=“/etc/ssh/sshd_config”
try:
    f = open(_sshconfig)
except IOError:
    print(“Khong mo duoc file %s” % _sshconfig)

 
Tham khảo:

https://docs.python.org/3.5/library/os.path.html

Previous articleGiáo trình học thi Microsoft Office Specialist (MOS) chuẩn IIG – Tiếng Việt
Next article[Python] Tìm hiểu về Python List (phần 1) – Indexing
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !