[Python] Hướng dẫn kiểm tra file có tồn tại trên hệ thống với Python

1387

Bạn muốn kiểm tra file có tồn tại trên hệ thống Linux/Windows hay không với ngôn ngữ lập trình Python thì bạn sẽ làm như thế nào ? Với bài viết này mình sẽ hướng dẫn ví dụ cho bạn sử dụng module python ‘os’ (os.path) và hàm ‘isfile’.

Hàm ‘os.path.isfile’ sẽ trả về giá trị boolean TRUE/FALSE nếu đường dẫn file bạn cung cấp là một file bình thường. Hàm này cũng sẽ tìm kiếm đến file cần kiểm tra theo dấu cả soft link.

Lưu ý:
– Ví dụ code sử dụng syntax python version 3.5.

1. Cấu trúc sử dụng os.path.isfile

Ví dụ code 1:

– Đoạn code sau sẽ kiểm tra xem file cấu hình dịch vụ SSHD trên Linux được chỉ định có tồn tại hay không.

 
– Chạy thử đoạn code trên.

2. Cách thứ 2

– Bạn có thể thử kiểm tra file có tồn tại hay không bằng cách kiểm tra xem bạn có thể mở được file đó hay không và áp dụng ‘try .. excep’.

Ví dụ code 2:

 
Tham khảo:

https://docs.python.org/3.5/library/os.path.html

LEAVE A REPLY