[Linux] Hướng dẫn tạo user trên Linux bằng tay không sử dụng lệnh “useradd”

Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức khởi tạo 1 user trên hệ thống Linux bằng các thao tác tay mà không cần sử dụng lệnh “useradd” để tạo mới user. Điều này khá hay để bạn biết những gì một user cần có để được khởi tạo trên Linux.

Các thao tác khởi tạo chủ yếu tác động vào file /etc/passwd , /etc/groupthư mục home của user. Các bạn hãy làm theo các bước sau nhé.

Bước 1 :

– Tạo thông tin về user trong file /etc/passwd .

Với các trường thông tin cơ bản như sau :
username:password:UID:GID:Comments:Home_Directory:Login Shell

# vi /etc/passwd
cuongqc:x:510:510:Quach Chi Cuong:/home/cuongqc/:/bin/bash

 
Bước 2 :

– Bạn cần tạo thông tin 1 group cùng GID đã gán cho user “cuongqc” ở bước 1.

# vi /etc/group
cuongqc:x:510:

 
Bước 3 :

– Khởi tạo mật khẩu cho user mới. Chúng ta cần phải tạo mật khẩu bằng lệnh “passwd” chứ không được thao tác trực tiếp trong file “/etc/shadow“.

# passwd cuongqc
Changing password for user cuongqc.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

 
Bước 4 :

– Tạo thư mục home directory cho user “cuongqc” và copy các file môi trường ở thư mục /etc/skel/ vào thư mục home của user. Trong thư mục /etc/skel/ sẽ gồm các file khởi tạo môi trường shell như : .bashrc ; .bash_history ; .bash_profile ,…

# mkdir -p /home/cuongqc/
# cp -vp /etc/skel/.* /home/cuongqc/
cp: omitting directory `/etc/skel/.'
cp: omitting directory `/etc/skel/..'
`/etc/skel/.bash_logout' -> `/home/cuongqc/.bash_logout'
`/etc/skel/.bash_profile' -> `/home/cuongqc/.bash_profile'
`/etc/skel/.bashrc' -> `/home/cuongqc/.bashrc'
`/etc/skel/.zshrc' -> `/home/cuongqc/.zshrc'

 
– Gán lại quyền cho các file vừa copy vào thư mục home của user mới cho phù hợp.

# chown -R cuongqc:cuongqc /home/cuongqc/

 
Ok coi như là xong đầy đủ rồi đó. Bây giờ bạn chỉ cần login test thử thôi.

 
Bước 5 :

– Login user “cuongqc” để kiểm tra mọi thứ tốt chưa.

[root@demo]# su - cuongqc
[cuongqc@demo]$

 
Như vậy bạn đã hoàn thành nội dung tạo user trên Linux bằng tay rồi nhé.

Previous article[Linux] Hướng dẫn tìm đường dẫn tuyệt đối của lệnh trên Linux bằng “whereis” và “which”
Next article[Linux] Tìm hiểu sự khác biệt giữa lệnh “su – user” và “su user” trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !