[Python] Hướng dẫn code python kiểm tra dữ liệu địa chỉ IP format hợp lệ không ?

Một case đơn giản cho các bạn làm quen với lập trình Python cơ bản, đó là kiểm tra kiểu dữ liệu truyền vào hoặc biến quy định có dữ liệu format địa chỉ IP hợp lệ hay không ?

Các bước kiểm tra địa chỉ IP format hợp lệ trên Python

1. Ý tưởng code check biến IP có hợp lệ không ?

Ý tưởng sẽ gồm các bước như sau :
– Tách các giá trị số ip thành các giá trị riêng lẻ trong 1 danh sách theo kí tự phân cách ‘.’, tức format IP ‘x1.x2.x3.x4‘ sẽ thành [‘x1‘,’x2‘,’x3‘,’x4‘] – Khi phân tách ra như vậy sẽ trở thành danh sách (list) các phần tử số của các octet số.
– Kiểm tra số lượng các octet số có đủ 4 hay không -> nếu không, trả bolean False.
– Chạy vòng lặp for với danh sách số đã phân tách ra
-+ Nếu số đó không phải là số hoàn toàn -> trả boolean False.
-+ Nếu số đó nhỏ hơn 0 và lớn hơn 255 (tức khoảng giá trị số IP octet. 0-255)

2. Ví dụ code và chạy

2.1 Code mẫu, cú pháp python 2.7

#!/usr/bin/python
__author__ = "Quach Chi Cuong"
__note__ = "Demo Only"

import sys


# Function check IP type valid
def checkip_type(ip):
	ip_tmp = ip.split('.')
	if len(ip_tmp) != 4:
		return False

	for x in ip_tmp:
		if not x.isdigit():
			return False
		i = int(x)
		if i < 0 or i > 255:
			return False

	return True


def main():
	ip_input = sys.argv[1]
	if checkip_type(ip_input):
		print "IP %s hop le" % ip_input
	else:
		print "IP %s khong hop le" % ip_input


if __name__ == '__main__':
	main()

 
2.2 Chạy code

# python checkip.py 192.168.1.1
IP 192.168.1.1 hop le
# python2.7 checkip.py 192.168.256.255
IP 192.168.256.255 khong hop le

 
Như vậy các bạn đã biết cách code python kiểm tra cơ bản dữ liệu truyền vào hoặc biến có được là format IP hợp lệ hay không ?

Previous articleMicrosoft liệt kê Ask Toolbar vào danh sách phần mềm độc hại
Next article[Ebook] Data Structures And Algorithm Analysis In C++ 4th Edition
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !