[Tool] Nikto – Công cụ dò tìm lỗi website cơ bản

                  Nikto - Công cụ dò tìm lỗi website cơ bản Lưu ý : việc hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng được trình bày trong bài là...

[SSH] Đơn giản hoá việc sử dụng SSH trên Linux

  Hướng dẫn đơn giản hoá việc sử dụng SSH trên Linux. Thông thường chúng ta có thể tạo những shortcut rất tiện lợi để ssh đến một máy khác như...

5 Commands to Get Public IP using Linux Terminal

Public IP are used for communication between computers over internet. A computer running with public ip is accessible all over world using internet. So we can say that it...