[DirectAdmin] Hướng dẫn khôi phục lại quyền ownership và permission đối với file system hệ thống DA

Nếu bạn muốn khôi phục lại các phân quyền mặc định ownership và permission trên hệ thống Direct Admin thì hãy đọc qua bài viết này nhé .

Thông thường khi bạn chuyển 1 dữ liệu từ hệ thống khác về hệ thống server đang chạy DirectAdmin, thường là mã nguồn website của 1 user, hay Cơ Sở Dữ Liệu tương ứng. Lúc đó trong 1 số trường hợp thì các phân quyền ownershippermission sẽ bị thay đổi và không còn chính xác nữa. Thì bạn sẽ làm gì ?

Rồi đôi khi bạn thao tác với các file hay thư mục hoạt động của hệ thống DirectAdmin mà lỡ tay phân quyền loạn xà ngầu lên ? Bạn sẽ làm cái chi ?

Đến cả khi thư mục Maildir của các tài khoản email account trên DirectAdmin cũng bị thay đổi luôn các quyền sở hữu và thực thi thì tạch thật ? Biết làm cái chi đây ?

Với tất cả những vấn đề trên thì điều bạn cần là khôi phục (reset) lại đúng các phân quyền permission và ownership đối với toàn bộ file/directory của hệ thống DirectAdmin và các /home/ của user. Cách reset này chỉ có thể sử dụng trên hệ thống backend thông qua giao diện command-line.

DirectAdmin hỗ trợ 1 file script chính chủ dùng để làm chuyện đó.

File script DirectAdmin reset File Permission/Ownership

# cd /usr/local/directadmin/scripts
# ./set_permissions.sh

 
Theo khuyến cáo thì, ta nên phân quyền user người dùng lại đối với thư mục /home/ cần thiết đảm bảo đúng quyền user với các thư mục /home/ tương ứng đó, rồi hãy thực hiện việc reset lại toàn bộ các quyền mặc định. Có thể chạy lệnh như sau :

# cd /home/
# for user `ls`; do { chown -R $user:$user ;}; done

 
Rồi mới hẳn chạy script reset quyền, còn nếu bạn tự tin về phân quyền user đúng với toàn bộ thư mục home user thì cứ chạy tiếp phần reset quyền.

Option chính reset tất cả nếu bạn không biết nên reset quyền cụ thể về đối tượng nào.

./set_permissions.sh all

 
Các option khác :

./set_permissions.sh da_files
./set_permissions.sh user_homes
./set_permissions.sh mysql
./set_permissions.sh email
./set_permissions.sh logs
./set_permissions.sh etc_configs

 
Internal:

./set_permissions.sh maildir  
./set_permissions.sh set_user_home  

OK, xong bài viết này rồi nhé. He.

Previous article[Linux] Tìm hiểu ý nghĩa các giá trị “atime”, “mtime” và “ctime” trên Linux
Next article[Cs-Cart] Hướng dẫn cấu hình Email SMTP trên hệ thống Cs-Cart
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !