[SSH] Đơn giản hoá việc sử dụng SSH trên Linux

 

Hướng dẫn đơn giản hoá việc sử dụng SSH trên Linux.

Thông thường chúng ta có thể tạo những shortcut rất tiện lợi để ssh đến một máy khác như :

1. Alias
Chúng ta thêm cấu hình vào file $HOME/.bashrc , file .bashrc là file sẽ được hệ thống Linux load lên các biến môi trường quy định bên trong, các phím tắt, các script chạy,… mỗi khi người dùng tương ứng $HOME truy cập SSH hoặc Console.

alias sshA='ssh root@192.168.1.100'

Khi đấy cứ mỗi lần gõ sshA thì hệ thống sẽ hiểu đó là một lệnh shortcut thực thi hành động “ssh root@192.168.1.100” .

 

2. Tạo một file script

Để vào các thư mục được thể hiện trong biến môi trường $PATH hoặc tự thêm vào môi trường $PATH. Ví dụ như 1 file script đơn giản :

#!/bin/bash
ssh root@192.168.1.100
exit 0

Lúc này ta sẽ thực thi chương trình như một dòng lệnh command.

 

3. $HOME/.ssh/config
Nhưng cái tôi muốn giới thiệu ở đây không phải 2 cái trên mà là khởi tạo một file “$HOME/.ssh/config” để sử dụng. Khi SSH hoạt động thì nó sẽ tìm trong thư mục $HOME/.ssh/ có file “config” hay không ? File này nếu có sẽ quy định các tham số để SSH client có thể sử dụng.

Cách sử dụng như sau :

# vi $HOME/.ssh/config
Host web1
  HostName 192.168.1.100
  User root
  Port 22
  IdentityFile ~/.ssh/private_key
 
Host web2
  HostName 192.168.1.200
  User root
  Port 22
# ssh web1
# ssh web2
root@192.168.1.200's password:

Với cấu hình trên thì khi ta ssh đến web 1 nó sẽ đọc file private key ở đường dẫn “~/.ssh/private.key” để kết nối bằng ssh key đến web 1 và sử dụng các thông tin trong phần cấu hình trên. Còn nếu ta ssh đến web2 thì sẽ phải sử dụng phương thức nhập mật khẩu để đăng nhập.

Chúc các bạn thành công !

Previous article5 Commands to Get Public IP using Linux Terminal
Next articleSkype 7.6.73.103 Final
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !